Archives for 2016

Lesy sehrály v prav?ku d?ležitou úlohu v adaptaci na klimatické zm?ny

B?hem klimatických zm?n v prav?ku sehrály lesy podle v?deckého týmu vedeného Janem Kolá?em d?ležitou úlohu v adaptaci na nové podmínky životního prost?edí. Na základ? studia paleoekologických záznam? z vracovského jezera na jihovýchodní Morav? a archeologických dat z jeho širokého okolí v?dci zjistili, že tehdejší lidské spole?nosti prom?nily svým inovativním hospoda?ením druhovou […]

Nový klasifika?ní systém vegetace Evropy

Ve speciálním ?ísle ?asopisu Applied Vegetation Science by publikován nový p?ehled evropské vegetace: Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities (fulltext, tisková zpráva), na jehož zpracování se podílela i K. Šumberová z našeho odd?lení. Autorský kolektiv p?edních znalc? evropské vegetace z r?zných akademických institucí […]

Cena za dizertaci pro Jana Kolá?e

Jan Kolá? dostal Cenu d?kana FF MU za svoji dizerta?ní práci Teritorialita a regionalizace v pozdním eneolitu na Morav?.

7. prosince v 17.00 p?ednáška o stepích v Literární kavárn?

Srde?n? zveme na p?ednášku Honzy Role?ka Stepi západní Ukrajiny a Transylvánie …a co nám jejich výzkum prozradil o historii p?írody jižní Moravy V?dci z Botanického ústavu AV ?R v Brn? se od roku 2012 zabývají výzkumem lesostepní vegetace západní Ukrajiny a rumunské Transylvánie. Toto bádání p?ineslo nová zjišt?ní o vztazích […]

Náš ?lánek zmín?n v sekci Research Highlights v ?asopise Nature

?lánek Using historical ecology to reassess the conservation status of coniferous forests in Central Europe publikovaný v ?asopise Conservation Biology Péterem Szabó a kolektivem autor? byl vybrán jako jeden z nejzajímav?jších ?lánk? týdne v ?asopise Nature!

Cenu AV ?R pro mladé v?dce získal Martin Kopecký

V pond?lí 3. 10. se konalo slavnostní p?edání Cen AV ?R ve Vile Lanna. Cenu AV ?R pro mladé v?decké pracovníky za vynikající výsledky v?decké práce, dosažené za finan?ní podpory AV ?R nejdéle do dovršení v?ku 35 let, získal Mgr. Martin Kopecký, Ph.D., z Botanického ústavu za práci s názvem […]

Otev?ená výzva na výzkumnou pozici

Looking for a position in ecological research? Do you have a degree in biology, ecology, forestry, geosciences, or related program in the social sciences or humanities? If yes, please do not hesitate to contact us. We are a research-oriented department with a focus on interdisciplinary collaboration between paleoecology, historical ecology […]

NETLAKE Citizen Science Žeb?tín

Ve dnech 8. a 15. ?ervna 2016 se u Žeb?tínského rybníka uskute?nila akce NETLAKE Citizen Science pro d?ti ze dvou brn?nských mate?ských škol (Více o této mezinárodní aktivit? naleznete na: https://nioo.knaw.nl/en/Netlake-Citizen-Science). D?ti se dozv?d?ly, jak je voda d?ležitá, pro? ji chránit, jaké organismy v ní žijí a jak lze zm??it a […]

Zpráva z Training School COST NETLAKE

Ve dnech 21. až 23. b?ezna 2016 se na odd?lení vegeta?ní ekologie v Brn? uskute?nil mezinárodní workshop popularizující a propagující v?du (Citizen Science Workshop). Workshop byl sou?ástí aktivit akce COST NETLAKE, jež sdružuje v?dce, vodohospodá?e, u?itele, studenty i širší ve?ejnost zabývající se monitoringem a ochranou jezer, p?ehradních nádrží a dalších […]

Vzpomínka na RNDr. Elišku Rybní?kovou, DrSc.

In Memoriam RNDr. Eliška Rybní?ková, DrSc.  15. 12. 1932 – 10. 9. 2015 Neradi se smi?ujeme se skute?ností, že nás ve v?ku nedožitých 83 let opustila významná osobnost ?eskoslovenské kvartérní palynologie, vážená paní doktorka Eliška Rybní?ková. Narodila se 15. prosince 1932 v Olomouci jako Eliška Coufalová – prvorozená dcera okresního soudce a u?itelky. Vále?né osudy, […]