NETLAKE Citizen Science Žeb?tín

· Uncategorized
Author

Ve dnech 8. a 15. ?ervna 2016 se u Žeb?tínského rybníka uskute?nila akce NETLAKE Citizen Science pro d?ti ze dvou brn?nských mate?ských škol (Více o této mezinárodní aktivit? naleznete na: https://nioo.knaw.nl/en/Netlake-Citizen-Science). D?ti se dozv?d?ly, jak je voda d?ležitá, pro? ji chránit, jaké organismy v ní žijí a jak lze zm??it a hodnotit r?zné parametry vody jako jsou nap?. barva a pr?hlednost. Krom? toho m?ly d?ti možnost pozorovat v?decké pracovnice p?i terénní práci a vymyslely pro n? jména zkumavci a p?ízkumníci. Na akci navázalo mikroskopování odebraných vzork? ?as, které se uskute?nilo 17. ?ervna v MŠ Žabka v Žeb?tín?.

« of 2 »