Zpráva z Training School COST NETLAKE

· Uncategorized
Author

Ve dnech 21. až 23. b?ezna 2016 se na odd?lení vegeta?ní ekologie v Brn? uskute?nil mezinárodní workshop popularizující a propagující v?du (Citizen Science Workshop). Workshop byl sou?ástí aktivit akce COST NETLAKE, jež sdružuje v?dce, vodohospodá?e, u?itele, studenty i širší ve?ejnost zabývající se monitoringem a ochranou jezer, p?ehradních nádrží a dalších stojatých vod nap?í? Evropou i v n?kterých mimoevropských zemích. NETLAKE je zast?ešující akcí národního projektu COST FISHPOND2014, který b?ží na odd?lení vegeta?ní ekologie od roku 2014 pod vedením K. Šumberové; ta je ?lenkou ?ídícího výboru NETLAKE za ?R. Workshopu se zú?astnilo 22 lidí z osmi zemí (?eská republika, Dánsko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Srbsko, Švédsko a Turecko). Náplní byly jednak p?ednášky týkající se projekt? citizen science v jednotlivých zemích (nap?. projekty propagující ochranu vod u široké ve?ejnosti v?etn? školních d?tí ?i v komunit? potáp??? a rybá??, jednak praktické návody ke sledování kvality vody s využitím jednoduchých pom?cek, jež zvládnou vyrobit i d?ti ve školách nebo v zájmových kroužcích. Spolu s ostatními ú?astníky jsme se tak nau?ili vyrobit Secchi disk – instrument k m??ení pr?hlednosti vody – ze starého CD, hodnotit vlastnosti vody na základ? zbarvení, s použitím jednoduché barevné škály ?i sledovat rychlost rozkladu organických látek ve vodních nádržích s pomocí ?ajových sá?k?. Z týmu projektu FISHPOND2014 se workshopu zú?astnili a zárove? jej spoluorganizovali t?i lidé. S organizací workshopu však aktivn? vypomohli i další kolegové z odd?lení. Workshop byl jednotlivými ú?astníky i vedením akce COST NETLAKE hodnocen jako velmi úsp?šný a užite?ný a významn? p?isp?l k posílení mezinárodní spolupráce v ochran? vod a její popularizaci.

« of 2 »