Cenu AV ?R pro mladé v?dce získal Martin Kopecký

· Uncategorized
Author

V pond?lí 3. 10. se konalo slavnostní p?edání Cen AV ?R ve Vile Lanna. Cenu AV ?R pro mladé v?decké pracovníky za vynikající výsledky v?decké práce, dosažené za finan?ní podpory AV ?R nejdéle do dovršení v?ku 35 let, získal Mgr. Martin Kopecký, Ph.D., z Botanického ústavu za práci s názvem Dlouhodobé zm?ny biodiverzity vegetace temperátních les?.

Úst?edním tématem výzkumu Martina Kopeckého je ?asoprostorová variabilita biodiverzity vegetace les? mírného pásma. Specifickým tématem, které v sou?asné dob? siln? rezonuje nejen v?deckou komunitou, ale celou spole?ností, jsou globální zm?ny prost?edí. Jejich citlivým indikátorem jsou zm?ny biodiverzity a posuny v ekologických nikách druh?, zejména ve spojitosti se zm?nami klimatu. M. Kopecký jednozna?n? doložil úbytek biodiverzity bylinné vegetace temperátního lesa po opušt?ní dlouhodobého tradi?ního hospoda?ení, tedy klí?ového faktoru, který zaznamenal b?hem minulého století výrazné zm?ny globálního charakteru. Další práce M. Kopeckého poskytuje empiricky podloženou podporu jednomu ze základních p?ístup? ke sb?ru dat zam??ených na sledování dlouhodobých zm?n biodiverzity. Jeho letos publikovaná studie p?ekvapiv? ukazuje, že pozorovaná zm?na rozší?ení druh? nemusí odrážet zm?nu klimatu, ale spíše rozdílné ekologické nároky jednotlivých vývojových stadií d?evin. Práce M. Kopeckého vyvolaly nadpr?m?rný mezinárodní ohlas a jde nepochybn? o nad?asové p?ísp?vky k poznání dlouhodobých zm?n biodiverzity pod vlivem globálních zm?n prost?edí.

Zde naleznete podrobnosti o vyhlášení.

Publikace:

Máliš F., Kopecký M., Pet?ík P., Vladovi? J., Mergani? J. & Vida T. (2016): Life stage, not climate change, explains observed tree range shifts. Global Change Biology: early online. WOS citations: 0x.

Bernhardt-Römermann M., Baeten L., Craven D., De Frenne P., Hédl R., Lenoir J., Bert D., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., Dierschke H., Dirnböck T., Dörfler I., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Jaroszewicz B., Keczy?ski A., Kelly D. L., Kirby K. J., Kopecký M., Macek M., Máliš F., Mirtl M., Mitchell F. J.G., Naaf T., Newman M., Peterken G., Pet?ík P., Schmidt W., Standovár T., Tóth Z., Calster H. V., Verstraeten G., Vladovi? J., Vild O., Wulf M.  & Verheyen K. (2015) Drivers of temporal changes in temperate forest plant diversity vary across spatial scales. Global Change Biology 21: 3726-3737. WOS citations: 0x.

Kopecký M. & Macek M. (2015) Vegetation resurvey is robust to plot location uncertainty. Diversity and Distributions 21: 322-330. WOS citations: 2x.

Dvorský M., Doležal J., Kopecký M., Chlumská Z., Janatková K., Altman J., et al. (2013): Testing the stress-gradient hypothesis at the roof of the world: effects of the cushion plant Thylacospermum caespitosum on species assemblages. PLoS One 8: e53514. WOS citations: 18x.

Kopecký M., Hédl R. & Szabó P. (2013): Non-random extinctions dominate plant community changes in abandoned coppices. Journal of Applied Ecology 50: 79-87. WOS citations: 14x.

Vild O., Role?ek J., Hédl R., Kopecký M. & Utinek D. (2013): Experimental restoration of coppice with-standards: Response of understorey vegetation from the conservation perspective. Forest Ecology and Management 310: 234-241. WOS citations: 8x.

Hédl, R., Kopecký, M., & Komárek, J. (2010): Half a century of succession in a temperate oakwood: from species?rich community to mesic forest. Diversity and Distributions 16: 267-276. WOS citations: 55x.

Kopecký, M., & ?ížková, Š. (2010): Using topographic wetness index in vegetation ecology: does the algorithm matter? Applied Vegetation Science13: 450-459. WOS citations: 34x.