Nový klasifika?ní systém vegetace Evropy

· Uncategorized
Author

Ve speciálním ?ísle ?asopisu Applied Vegetation Science by publikován nový p?ehled evropské vegetace: Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities (fulltext, tisková zpráva), na jehož zpracování se podílela i K. Šumberová z našeho odd?lení.

Autorský kolektiv p?edních znalc? evropské vegetace z r?zných akademických institucí v Evrop? i jinde ve sv?t?, vedený prof. Ladislavem Mucinou (The University of Western Australia, Perth), na p?ehledu intenzivn? pracoval ?adu let. Ojedin?lý je rozsah díla, nebo? vedle klasifikace vegetace cévnatých rostlin zahrnuje i vegetaci mechorost?, lišejník? a ?as, obsáhlou bibliografii, terminologický slovník ve vegeta?ní v?d? b?žn? užívaných i mén? známých pojm?, druhové seznamy a další p?ílohy. Uživatelsky p?íjemnou sou?ástí práce je expertní systém, který umož?uje p?i?azení fytocenologických snímk? k vyšším jednotkám (svazy, t?ídy) a v neposlední ?ad? i software EuroVegBrowser, který usnad?uje orientaci v systému.