Archives for 2017

Earth sciences: Borneo’s forests are a vulnerable tropical carbon sink

Radim Hédl z Odd?lení vegeta?ní ekologie se podílel na studii, která objas?uje mechanismy fungování tropických deštných les? na Borneu jako p?írodního úložišt? oxidu uhli?itého z atmosféry. Tisková zpráva od vydavatele ?asopisu Nature Communications, kde studie vyšla, uvádí: Borneo’s intact forests have been growing and removing carbon from the atmosphere over the […]

Den otev?ených dve?í 2017

V rámci Týdne v?dy a techniky AV ?R u nás prob?hl ve st?edu 8. 11. 2017 Den otev?ených dve?í.

Den otev?ených dve?í

V rámci Týdne v?dy a techniky AV ?R, Vás srde?n? zveme na Den otev?ených dve?í.

Speciální ?íslo Folia Geobotanica

Vyšlo speciální ?íslo Folia Geobotanica zam??ené na pa?ezení, které editoval Radim Hedl, Jorg Ewald, Markus Bernhardt-Romermann a Keith Kirby. V tomto ?ísle publikovala ?ada koleg? z našeho odd?lení. Jednotlivé ?lánky k p?e?tení naleznete zde.

Péter Szabó se stal p?edsedou Evropské spole?nosti pro environmentální historii

Evropská spole?nost pro environmentalní historii (European Society for Environmental History – ESEH) si na ?ervencové konferenci v Záh?ebu zvolila nové vedení. P?edsedou byl zvolen Péter Szabó z Botanického ústavu AV ?R, který se na Odd?lení vegeta?ní ekologie zabývá historií st?edoevropské krajiny a zejména les?. ESEH je celoevropská spole?nost pro studium […]

NETLAKE Citizen Science

Martina Fabši?ová a Kate?ina Šumberová z Odd?lení vegeta?ní ekologie a Markéta Fránková z Paleoekologické laborato?e se již druhým rokem v?nují projektu NETLAKE Citizen Science, v rámci n?hož spolupracují s ve?ejností na výzkumu stojatých vod. Jedná se o celoevropský projekt, v n?mž ?eskou republiku v letošním roce reprezentují t?i rybníky: Hamerský rybník v […]

Floristický minikurz v Horní Lipové

Ve dnech 26.-28. kv?tna prob?hne v Horní Lipové na pomezí Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku floristický minikurz. Jedná se o spole?nou akci Moravskoslezské pobo?ky ?eské botanické spole?nosti (MSP ?BS), Botanického ústavu AV?R a Vlastiv?dného muzea Šumperku. Organizuje Radim Hédl a Magda Zmrhalová. Více informací na Facebooku ?i stránkách MSP ?BS.

Open oakwoods facing modern threats

Vyšel nový ?lánek Open oakwoods facing modern threats: Will they survive the next fifty years? v ?asopise Biological Conservation, ve spolupráci Chudomelová M., Hédl R., Zouhar V. & Szabó P.

Pozvánka na obhajobu projektu COST

25. ledna 2017 prob?hne ve?ejná obhajoba projektu Propojení monitoringu prost?edí, biologických proces? a hospoda?ení v rybnících: p?ípadová studie založená na využití stabilního systému senzor? (?ešitel – Mgr. KATE?INA ŠUMBEROVÁ, Ph.D.) Instrukce k p?íjezdu/p?íchodu na místo konání místo konání: 8. patro budovy VÚKOZ , Lidická 25/27 (vedle hotelu Slovan; vchod do budovy ca 49°12’8.598″N, 16°36’24.803″E), […]