Pozvánka na obhajobu projektu COST

· Uncategorized
Author

25. ledna 2017 prob?hne ve?ejná obhajoba projektu Propojení monitoringu prost?edí, biologických proces? a hospoda?ení v rybnících: p?ípadová studie založená na využití stabilního systému senzor? (?ešitel – Mgr. KATE?INA ŠUMBEROVÁ, Ph.D.)

Instrukce k p?íjezdu/p?íchodu na místo konání

místo konání: 8. patro budovy VÚKOZ , Lidická 25/27 (vedle hotelu Slovan; vchod do budovy ca 49°12’8.598″N, 16°36’24.803″E), Brno

termín: st?eda. 25. 1. 2017 od 13:00 (ca do 16:00–16:30)

kontakt: Kate?ina Šumberová (katerina.sumberova@ibot.cas.cz, tel. 541 126 218 – kancelá?, 607 813 269 – mobil), Martina Fabši?ová (martina.fabsicova@ibot.cas.cz, tel. 541 126 234 – kancelá?, 605 761 077 – mobil)

12:40–13:00 – u vchodu do budovy bude služba, která zajistí otevírání dve?í. Kdo dorazí d?ív, a? zvoní na K. Šumberovou (*218) nebo M. Fabši?ovou (*234), p?ípadn? volá na telefonní ?ísla uvedená výše. Pozor, hlavní (velký) výtah jede jen do 7. patra, pak je nutno dojít zbytek p?šky. Až do 8. patra jezdí malý výtah u schodišt?.

Prosím, snažte se dorazit NE úpln? na poslední chvíli (tj. ne až ve 13:00, to je jen pro p?ípad nouze), a? nezdržuje za?átek akce!

 

Vlastní program oponentury

13:00–13:05 – p?ivítání, p?edstavení týmu a oponentní rady, body programu, odkaz na vystavené materiály (publikace, postery, aj.) vztahující se k projektu, d?ležité organiza?ní a technické pokyny k pr?b?hu oponentury,

13:05–13:15 – p?ehled prezentace, úvodní informace k projektu, shrnutí výstup? a dalších p?ínos? projektu (publikace, prezentace na konferencích, výuka, popularizace) za celé období projektu, informace o výstupech, které budou uplatn?ny po skon?ení projektu, pod?kování spolupracujícím koleg?m a institucím.

13:15–14:05 – odborná ?ást prezentace

 • J. Potužák
  – charakteristika základních parametr? Dehtá?
  – co ukázal kontinuální monitoring pomocí ?idel a další provád?ná m??ení a odb?ry (fyzikáln?-chemické faktory vody, fytoplankton, zooplankton) b?hem t?í sezón výzkumu – hlavní trendy, vztah k hospoda?ení a možný budoucí vývoj (celkem ca 25 minut).
 • K. Šumberová
  – diverzita a dynamika vegetace, diverzita flóry, popula?ní dynamika vybraných druh? a jejich skupin, p?dní semenná banka (celkem ca 15 minut).
 • M. Fránková
  – diverzita epifytických rozsivkových spole?enstev, sledování struktury epifytických spole?enstev unikátní metodou EREM.

Diskuse je plánovaná na konci každé ?ásti, ale lze i jinak.

14:05–14:30 – vystoupení oponent?, odpov?di ?len? týmu na dotazy a p?ipomínky

14:30–14:50 – p?estávka (lze p?esunout ?i ud?lat dv? kratší p?estávky, podle domluvy na míst?)

14:50–15:05 – zhodnocení finan?ní stránky projektu (rozpo?et 2016 i rozpo?et za celé období projektu, hlavní položky, zm?ny oproti plánu)

15:05–15:20 – ve?ejná rozprava k celému projektu

od 15:20 – neve?ejné zasedání oponentní rady. Délka zasedání není stanovena, záleží na pot?ebách rady. Ca 40 minut by m?lo sta?it i v?etn? p?ípadné krátké p?estávky.

ca od 16:00 – vyhlášení záv?r? oponentního ?ízení, ukon?ení oficiálního programu

Bližší informace o projektu naleznete na webu odd?lení.