NETLAKE Citizen Science

· Uncategorized
Author

Martina Fabši?ová a Kate?ina Šumberová z Odd?lení vegeta?ní ekologie a Markéta Fránková z Paleoekologické laborato?e se již druhým rokem v?nují projektu NETLAKE Citizen Science, v rámci n?hož spolupracují s ve?ejností na výzkumu stojatých vod.

Jedná se o celoevropský projekt, v n?mž ?eskou republiku v letošním roce reprezentují t?i rybníky: Hamerský rybník v Praze 10 Záb?hlicích (spolupráce se ZŠ Mendík?), Žeb?tínský rybník v Brn? – Žeb?tín? (spolupráce s MŠ Žabka a ZŠ Otev?ená) a Holásecká jezera v Brn? – Tu?anech (projekt Sta? se v?dcem organizovaný spolkem ?isté Tu?any). Na stránkách projektu Sta? se v?dcem naleznete materiály (protokoly a badatelský deník), jež v?dkyn? ve spolupráci s dobrovolníky p?ipravily a pro výzkum používaly. Protokoly jsou voln? ke stažení pro všechny, kdo by si cht?li sestrojit Secchi disk k m??ení pr?hlednosti vody nebo stanovit barvu vody podle Forel-Uleovy stupnice.

O celém projektu si m?žete p?e?íst ?lánek v práv? vydaném populariza?ním ?asopise Botanika (ro?ník 5, 2017/1) nebo se podívat na videoreportáže, které byly o projektu nato?eny a odvysílány iVysílání ?T (26. 6. 2017) a Televize NOE.