Archives for 2018

T?i nové projekty TA?R

Letos jsme získali t?i nové projekty Technologické agentury ?R: Obnova výmladkového hospoda?ení: cesta k diverzifikaci využití spole?enského, hospodá?ského a ekologického potenciálu st?edoevropských les? Úloha milí?iš? z hlediska kulturního d?dictví a ochrany krajiny Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zem?d?lské krajin? pomocí alternativních zp?sob? hospoda?ení na loukách a pastvinách

Program AV ?R Otev?ená v?da

V rámci programu Otev?ená v?da AV ?R se u nás letos uskute?nily v?decké stáže pro st?edoškolské studenty. Na Odd?lení vegeta?ní ekologie probíhala pod vedením R. Hédla stáž zam??ená na výzkum ekologie lesa a v Paleoekologické laborato?i pod vedením M. Fránkové stáž zam??ená na studium výskytu a ekologických nárok? rozsivek.

Konference/workshop o Agrolesnictví v ?R

Zveme vás na konferenci o agrolesnictví, více informací na letá?ku níže a Facebooku. Registrace na: https://goo.gl/forms/S7njBRYVnN8yNKWF3 Nebo p?es email: chladova@ftz.czu.cz Ú?ast na konferenci/workshopu, ob?erstvení i ob?d jsou zdarma.

Den otev?ených dve?í

Ve st?edu 7. 11., 9:00–17:00 se na našem odd?lení uskute?ní Den otev?ených dve?í. Více informací zde.  

Cena Akademie v?d ?R

Cenu Akademie v?d ?R pro mladé v?decké pracovníky do 35 let získal Ond?ej Vild za výzkum na téma Obnova rostlinné biodiverzity tradi?n? obhospoda?ovaných les?. http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Cenu-AV-CR-2018-obdrzeli-biolog-historik-ci-matematik/

Krátký film o výzkumu na D?vín?

<div style=”width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.250%;”><iframe src=”https://streamable.com/s/1wdw4/yvccud” frameborder=”0″ width=”100%” height=”100%” allowfullscreen style=”width: 100%; height: 100%; position: absolute;”></iframe></div>

Nová pracovní skupina IAVS: Historical vegetation ecology

Radim Hédl a Guillaume Decocq (University of Picardy, FR) iniciovali založení pracovní skupiny Historical vegetation ecology Mezinárodní asociace pro vegeta?ní v?du (IAVS). Nová pracovní skupina byla oficiáln? založena na IAVS Council meeting 25. ?ervence 2018. Pracovní skupina se v?nuje studiu rostlinných druh? a spole?enstev jako sou?asných d?dictví minulého vývoje, a rekonstrukci historických pattern […]

Rozhovor s Vlastou Jankovskou o “pylové kalamit?”

Naše p?ední odbornice na palynologii ocen?ná medailí G. J. Mendela za zásluhy v biologických v?dách RNDr. Vlasta Jankovská, CSc. byla oslovena redaktorem ?asopisu Blesk a požádána o vyjád?ení k sou?asné “pylové kalamit?”. V ned?lním vydání Blesku (6. kv?tna 2018) s ní vyšel rozhovor s názvem Záplava pylu v ?esku je […]

Návšt?va Aaróna Santany

V následujících šesti m?sících u nás bude díky projektu Mobility pracovat historický ekolog Aarón M. Santana Cordero. V rámci své návšt?vy se bude ve spolupráci s Péterem Szabó zabývat metodám historické ekologie.

Windstorms and forest disturbances in the Czech Lands: 1801–2015

V rámci již uplynulého projektu Vich?ice v ?eských zemích za posledních 500 let vyšel letos v b?eznu v ?asopise Agricultural and Forest Meteorology ?lánek Windstorms and forest disturbances in the Czech Lands: 1801–2015. Z Odd?lení vegeta?ní ekologie se na n?m podíleli Péter Szabó a Silvie Suchánková. ?lánek si m?žete p?e?íst […]