Nová pracovní skupina IAVS: Historical vegetation ecology

· Uncategorized
Author

Radim Hédl a Guillaume Decocq (University of Picardy, FR) iniciovali založení pracovní skupiny Historical vegetation ecology Mezinárodní asociace pro vegeta?ní v?du (IAVS). Nová pracovní skupina byla oficiáln? založena na IAVS Council meeting 25. ?ervence 2018.

Pracovní skupina se v?nuje studiu rostlinných druh? a spole?enstev jako sou?asných d?dictví minulého vývoje, a rekonstrukci historických pattern ve vegetaci. Jakožto sou?ást IAVS, pracovní skupina sdílí cíle IAVS a podporuje její ?innost. Cílem skupiny je podpo?it rozvoj v oblasti vegeta?ní v?dy tím, že poskytuje interdisciplinární prostor všem v?dc?m, kte?í se zajímají o historické aspekty vegetace. Není vylou?ena žádná ?asová ani prostorová škála.

Každý, kdo má zájem stát se ?lenem pracovní skupiny, m?že poslat e-mail na adresu R. Hédla a G. Decocqa. ?lenství v IAVS NENÍ vyžadováno.

 

and Guillaume Decocq (University of Picardy, FR), initiated the establishment of the Historical vegetation ecology Working group of the International Association for Vegetation Science (IAVS). The new working group was officially established at the IAVS Council meeting on 25th July 2018.

The Working group is devoted to the study of plant species and communities as present legacies of the past development, and to the reconstruction of the past patterns in vegetation. As an integral part of IAVS, the Historical Vegetation Ecology Working group shares the IAVS goals and supports its activities. The purpose of the group is to foster development in the field of vegetation science by providing an interdisciplinary place to all scientists interested in historical aspects of vegetation. No time scale and no spatial scale are excluded.

Everyone interested in becoming a member of the working group just send an e-mail to R. Hédl and G. Decocq. IAVS membership is NOT required.