Archives for 2019

Sledujte nás na Twitteru

O aktuálním d?ní na našem odd?lení se m?žete te? informovat i na Twitteru! Tweets by VegetPaleo

Dny otev?ených dve?í 2019

Botanický ústav AV ?R otevírá 13. 11. dve?e svého brn?nského pracovišt? pro ve?ejnost, v rámci 19. ro?níku Týdne v?dy a techniky AV ?R. Návšt?vníci se budou moci na Dnu otev?ených dve?í seznámit s aktuálním výzkumem ze sv?ta botaniky, prohlédnout si pracovišt? a laborato?e a na chvíli si vyzkoušet práci badatele. […]

Jan Kolá? z Botanického ústavu získal Cenu AV ?R pro mladé v?decké pracovníky

Ve ?tvrtek 17. ?íjna se konalo slavnostní p?edání Cen AV ?R ve Vile Lanna. Cenu AV ?R pro mladé v?decké pracovníky za vynikající výsledky v?decké práce, dosažené za finan?ní podpory AV ?R nejdéle do dovršení v?ku 35 let, získal Jan Kolá? z našeho odd?lení za práci s názvem Vzájemné interakce […]

K?rovcová krize v LN

V sobotních (31.8.2019) Lidových novinách si m?žete p?e?íst ?lánek založený na páte?ní tiskové konferenci, která se v?novala krizi ?eských les? a lesnictví.

V?dci pro les: vyjád?ení Radima Hédla

Sou?asná (a dlouhotrvající) krize ?eských les? a lesnictví vyvolala ohlas v?dc? z r?zných obor?. Jejich stanovisko k tomuto stavu si m?žete p?e?íst zde. Akademie v?d ?R vydala tiskovou zprávu, ke které byla dnes svolaná tisková konference. Botanický ústav zde zastupoval vedoucí odd?lení Radim Hédl. Jeho vyjád?ení týkající se biologických aspekt? […]

Vyšel nový Klí? ke kv?ten? ?eské republiky

V nakladatelství Academia práv? vyšlo druhé, zcela p?epracované a rozší?ené vydání Klí?e ke kv?ten? ?eské republiky. Hlavním editorem nového Klí?e je Zden?k Kaplan z Botanického ústavu, autorsky se na p?íprav? knihy podílely desítky botanik? z BÚ i dalších institucí. V Klí?i je popsáno více než 3 700 druh? a poddruh? […]

Exkurze na odd?lení

Dne 24. dubna 2019 se na našem pracovišti uskute?nila exkurze pro d?ti ze ZŠ Hluk a ze v?ela?ského kroužku p?i ZŠ Žeb?tín. V?dkyn? z Paleoekologické laborato?e d?tem popovídaly o rekonstrukci vývoje vegetace v minulých dobách, o pylových zrnech v medu, rozsivkách a základech mikroskopických technik. Následovaly praktické ukázky mikroskopování ve […]

Služba Plant.id vyhrála cenu Nápad roku

Aplikace na automatickou identifikaci rostlin, na které se ve volném ?ase podílí i jeden ze zam?stnanc? odd?lení, získala v sout?ži AI awards první cenu za Nápad roku.