Exkurze na odd?lení

· Uncategorized
Author
Dne 24. dubna 2019 se na našem pracovišti uskute?nila exkurze pro d?ti ze ZŠ Hluk a ze v?ela?ského kroužku p?i ZŠ Žeb?tín. V?dkyn? z Paleoekologické laborato?e d?tem popovídaly o rekonstrukci vývoje vegetace v minulých dobách, o pylových zrnech v medu, rozsivkách a základech mikroskopických technik. Následovaly praktické ukázky mikroskopování ve dvou typech zobrazovací techniky – sv?telném mikroskopu a stolním skenovacím elektronovém mikroskopu. Pozorovali jsme pyly z med? r?zné provenience, pyly z ?erstvých rostlin (lilie, pampeliška, podb?l, t?eše?), rozsivky, lidský vlas a nehet a další biologické objekty. Zlatým h?ebem programu byl sosák klíšt?te.