V nakladatelství Academia práv? vyšlo druhé, zcela p?epracované a rozší?ené vydání Klí?e ke kv?ten? ?eské republiky. Hlavním editorem nového Klí?e je Zden?k Kaplan z Botanického ústavu, autorsky se na p?íprav? knihy podílely desítky botanik? z BÚ i dalších institucí. V Klí?i je popsáno více než 3 700 druh? a poddruh? rostlin, jejich ur?ování usnadní perokresby a stru?ný text s popisy rostlin a údaji o jejich rozší?ení, nej?ast?jších stanovištích a dob? kv?tu. Více zde.