Ve ?tvrtek 17. ?íjna se konalo slavnostní p?edání Cen AV ?R ve Vile Lanna. Cenu AV ?R pro mladé v?decké pracovníky za vynikající výsledky v?decké práce, dosažené za finan?ní podpory AV ?R nejdéle do dovršení v?ku 35 let, získal Jan Kolá? z našeho odd?lení za práci s názvem Vzájemné interakce lidských spole?ností a životního prost?edí v minulosti. Více ZDE.