Archives for 2020

Videa o pylech

Vytvo?ili jsme krátká populariza?ní videa v?novaná pyl?m. Pylová detektivka; Rostliny a jejich pyl (prezentace/výukový materiál ke stažení ve formátu pdf); Pyloví šampioni na INSTAGRAMU (v rámci týdne Fascinated by pollen).

Tropické lesy dokáží odolávat zvyšujícím se teplotám, ale jen do ur?ité míry

Klimatická zm?na chystá tropickým les?m nejistou budoucnost. Nová studie publikovaná v ?asopise Science ukazuje, že i v teplejších podmínkách mohou tropické lesy nadále ukládat velké objemy uhlíku, pokud ovšem sou?asn? omezíme produkci skleníkových plyn?. Na zmín?né studii se podíleli i t?i v?dci z ?eské republiky. Tropické lesy dlouhodob? absorbují oxid uhli?itý, uvoln?ný […]

Koruny strom? chrání lesní rostliny p?ed globálním oteplováním

Teplotn? stabiln?jší lesní prost?edí pod korunami strom? chrání lesní organismy p?ed teplotními extrémy, a ovliv?uje tak jejich reakci na globální oteplování. Lesní rostliny proto mnohem výrazn?ji reagují na zm?ny v zápoji stromového patra než na celkové oteplování klimatu. K t?mto záv?r?m došla mezinárodní studie, na níž se podílelo šest v?dc? […]

V lesích mizí vzácné druhy rostlin. M?že za to nár?st dusíku.

V opadavých lesích Evropy jsou vzácn?jší druhy rostlin vytla?ovány t?mi hojn?jšími. Tento vývoj m?že souviset se zvýšenou depozicí dusíku. Zjistil to mezinárodní tým v?dc? sdružený kolem iniciativy forestREplot, ve které p?sobí i v?dci Botanického ústavu AV ?R. Jejich výsledky byly publikovány v ?asopise Nature Ecology & Evolution. V?dci analyzovali rozsáhlou databázi […]

V?da na doma: Co kvete na ja?e (video)

V rámci V?dy na doma jsme spole?n? se Studiem audiovizuální techniky Akademie p?ipravili video Co kvete na ja?e. Krom? toho se m?žete podívat na prezentaci, pr?vodce do terénu v pdf.