V lesích mizí vzácné druhy rostlin. M?že za to nár?st dusíku.

· Uncategorized
Author

V opadavých lesích Evropy jsou vzácn?jší druhy rostlin vytla?ovány t?mi hojn?jšími. Tento vývoj m?že souviset se zvýšenou depozicí dusíku. Zjistil to mezinárodní tým v?dc? sdružený kolem iniciativy forestREplot, ve které p?sobí i v?dci Botanického ústavu AV ?R. Jejich výsledky byly publikovány v ?asopise Nature Ecology & Evolution.

V?dci analyzovali rozsáhlou databázi opakovaných záznam? z trvalých ploch v opadavých lesích z 68 lokalit po celé Evrop?. S pomocí t?chto údaj? zkoumali, jak se v posledních desetiletích zm?nilo zastoupení celkem 1 162 rostlinných druh?. To by nebylo možné práv? bez sdílení informací prost?ednictvím databáze forestREplot (www.forestreplot.ugent.be).

“Tato sí? opakovaných záznam? lesní vegetace nám pomáhá odpov?d?t na otázky související s dlouhodobými zm?nami prost?edí, protože pracujeme s údaji až 50 let starými,” uvedl jeden z hlavních autor? Radim Hédl, vedoucí odd?lení vegeta?ní ekologie BÚ AV ?R v Brn? a jeden ze zakladatel? databáze forestREplot.

V?dci analýzou databáze zjistili, že rostlinné druhy evropských les? s malým areálem (?ili územím, kde se p?irozen? vyskytují) mají tendenci ubývat. A práv? tyto druhy jsou ?asto ty, které jsou p?izp?sobeny relativn? malému množství živin v p?d?. Výsledky výzkumu poukázaly na souvislost mezi emisemi dusíku, produkovanými hlavn? spalováním fosilních paliv, a zvýšeným rizikem vyhynutí t?chto druh?.

Naopak rostlinné druhy, které dávají p?ednost p?d? bohaté na živiny a zárove? mají velké areály, dlouhodob? p?ibyly. Zatímco tedy konkuren?n? slabé a vzácné druhy z les? mizí, ješt? více p?ibývá druh? obecných, které najdeme po celé Evrop?. To je znepokojující i v tom smyslu, že ?ada zkoumaných lokalit se nachází v chrán?ných územích, takže celkový pohled spíše vylepšují. Situace v hospodá?ských lesích m?že být ješt? horší.

“Nar?stajícímu zne?išt?ní m?žeme úsp?šn? bránit i zm?nou hospoda?ení a p?stovat strukturn? bohaté lesy, které budou lépe odolávat i následk?m spojených s klimatickou zm?nou,” dodává Petr Pet?ík, koordinátor Platformy pro krajinu p?i BÚ AV ?R, která se pokouší mj. navrhnout udržitelné zp?soby hospoda?ení v našich lesích v?etn? využití p?irozené obnovy domácích d?evin.

Obr. 1. Zapalice žlu?uchovitá, pom?rn? vzácný druh listnatých les?.                 

Obr. 2. Bylinný podrost st?edoevropského lesa hostí velkou diverzitu druh?.  

Další odkaz na tiskovou zprávu:https://www.idiv.de/en/news/news_single_view/1693.html

Kontakt
Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D., radim.hedl@ibot.cas.cz, +420 541 126 219
Mgr. Mirka Dvo?áková, PR & Marketing Managermiroslava.dvorakova@ibot.cas.cz, +420 602 608 766

Citace publikace s vyzna?enými autory z BÚ AV ?R:
Ingmar R. Staude, Donald M. Waller, Markus Bernhardt-Römermann, Anne D. Bjorkman, Jorg Brunet, Pieter De Frenne, Radim Hédl, Ute Jandt, Jonathan Lenoir, František Máliš, Kris Verheyen, Monika Wulf, Henrique M. Pereira, Pieter Vangansbeke, Adrienne Ortmann-Ajkai, Remigiusz Pielech, Imre Berki, Markéta Chudomelová, Guillaume Decocq, Thomas Dirnbock, Tomasz Durak, Thilo Heinken, Bogdan Jaroszewicz, Martin Kopecký, Martin Macek, Marek Malicki, Tobias Naaf, Thomas A. Nagel, Petr Pet?ík, Kamila Reczy?ska, Fride Hoistad Schei, Wolfgang Schmidt, Tibor Standovár, Krzysztof ?wierkosz, Balazs Teleki, Hans Van Calster, Ond?ej Vild, Lander Baeten (2020). Replacements of small- by large-ranged species scale up to diversity loss in Europe’s temperate forest biome. Nature Ecology & Evolution

DOI: 10.1038/s41559-020-1176-8