Koruny strom? chrání lesní rostliny p?ed globálním oteplováním

· Uncategorized
Author

Teplotn? stabiln?jší lesní prost?edí pod korunami strom? chrání lesní organismy p?ed teplotními extrémy, a ovliv?uje tak jejich reakci na globální oteplování. Lesní rostliny proto mnohem výrazn?ji reagují na zm?ny v zápoji stromového patra než na celkové oteplování klimatu. K t?mto záv?r?m došla mezinárodní studie, na níž se podílelo šest v?dc? z Botanického ústavu AV ?R a jež byla dnes zve?ejn?ná v prestižním ?asopise Science.

 V?decké studie zabývající se dopadem probíhajících klimatických zm?n obvykle vycházejí z teplot m??ených meteorologickými stanicemi. Tyto stanice se však nacházejí mimo les a m??í teplotu vzduchu v meteorologické budce 2 metry nad zemí. Taková m??ení proto neodpovídají podmínkám, ve kterých žije v?tšina lesních organism?.

V?dci Botanického ústavu AV ?R, ve spolupráci s kolegy z dalších evropských zemí, proto porovnali reakci lesních bylin na zm?nu klimatu nam??enou na meteorologických stanicích a na lokální zm?ny mikroklimatu v lesním podrostu. Údaje o teplotách m??ených p?ímo v lesním podrostu pak zkombinovali s až 80 let starými údaji o hustot? stromových korun na t?ech tisících výzkumných ploch nap?í? Evropou, p?i?emž šestina z t?chto ploch se nachází p?ímo v ?eské republice.

Jak upozor?ují v?dci v práv? publikované studii, pozorované globální oteplování neodpovídá zm?nám teplot v lesním podrostu. Pokud se n?kde porost výrazn? zahustil, mohl tak zcela kompenzovat nár?st teploty zp?sobený zm?nou klimatu. Naopak tam, kde došlo k rozvoln?ní porostu, rostly teploty rychleji než mimo les. „Hlavním výsledkem naší studie je, že lesní rostliny reagují citliv? na lokální zm?ny hustoty stromového patra a nikoli na oteplování klimatu pozorované mimo les,” vysv?tluje Martin Kopecký z Odd?lení Geografických informa?ních systém? a Dálkového pr?zkumu zem?, Botanického ústavu AV ?R.

Se ztrátou ochranného krytu strom?, a? už v rámci p?irozeného vývoje lesa nebo v d?sledku t?žby, zažijí lesní rostliny skokový nár?st teplot. V kombinaci s o?ekávaným nár?stem letních veder potom m?že dojít k výrazn?jším zm?nám lesní biodiverzity. D?íve chladné, stinné a obecn? vlh?í lesní prost?edí bude horku vystaveno ?ast?ji a po delší dobu. „V lesnictví bychom proto m?li vzít více v úvahu dopady hospoda?ení na mikroklima a biodiverzitu podrostu. Zejména je t?eba podporovat zp?soby hospoda?ení, které nevedou ke kompletnímu odstran?ní stromového patra na v?tších plochách,“ dodává Martin Kopecký.

Obr. 1: Koruny strom? zmír?ují výkyvy teplot v lese nejen stín?ním, ale ochlazují vzduch i odpa?ováním vody. Jednou z metod používaných ke stanovení hustoty korun je obrazová analýza hemisférické fotografie. Foto: Lucia Hederová

Obr. 2 : Teploty v lesním podrostu se mohou výrazn? lišit od teplot m??ených na meteorologických stanicích. Velkou prostorovou variabilitu teplot v podrostu výrazn? ovliv?uje hustota lesního porostu (koláž infra?ervené a viditelné ?ásti spektra). Foto: Martin Macek

Obr. 3: Lesní byliny citliv? reagují na zm?ny mikroklimatu po narušení stromového patra, nicmén? zcela zapojený porost jim také nevyhovuje, protože i ony pot?ebují slune?ní sv?tlo. Foto: Martin Macek

Citace (zvýrazn?ny jsou jména zam?stnanc? Botanického ústavu AV ?R): Zellweger F., De Frenne P., Lenoir J., Vangansbeke P., Verheyen K., Bernhardt-Römermann M., Baeten L., Hédl R., Berki I., Brunet J., Van Calster H., Chudomelová M., Decocq G., Dirnböck T., Durak T., Heinken T., Jaroszewicz B., Kopecký M., Máliš F., Macek M., Malicki M., Naaf T., Nagel T. A., Ortmann-Ajkai A., Pet?ík P., Pielech R., Reczy?ska K., Schmidt W., Standovár T., ?wierkosz K., Teleki B., Vild O., Wulf M., Coomes D.: Forest microclimate dynamics drive plant responses to warming. Science.

Kontakt:

Mgr. Martin Kopecký, Ph.D., Odd?lení GIZ a DPZ, martin.kopecky@ibot.cas.cz

Mgr. Mirka Dvo?áková, PR & Marketing Manager, miroslava.dvorakova@ibot.cas.cz