Tropické lesy dokáží odolávat zvyšujícím se teplotám, ale jen do ur?ité míry

· Uncategorized
Author

Klimatická zm?na chystá tropickým les?m nejistou budoucnost. Nová studie publikovaná v ?asopise Science ukazuje, že i v teplejších podmínkách mohou tropické lesy nadále ukládat velké objemy uhlíku, pokud ovšem sou?asn? omezíme produkci skleníkových plyn?. Na zmín?né studii se podíleli i t?i v?dci z ?eské republiky.

Tropické pralesy na Borneu dlouhodob? ukládají p?ebytky atmosférického oxidu uhli?itého.

Tropické lesy dlouhodob? absorbují oxid uhli?itý, uvoln?ný do atmosféry spalováním fosilních paliv. D?je se to za pomoci fotosyntézy, a tropické lesy tak pomáhají udržet stabilitu klimatu na Zemi. Oxid uhli?itý je jedním z hlavních skleníkových plyn?, které p?ispívají k zachycování tepla ze slune?ního zá?ení. Množství oxidu uhli?itého v ovzduší se však vlivem lidské ?innosti prudce zvyšuje a v sou?asné dob? vysoce p?esahuje nejen p?edindustriální hodnoty, ale i koncentrace za posledních n?kolik set tisíc let. Tím dochází k zadržování stále v?tšího množství tepla v atmosfé?e a k posunu klimatické rovnováhy, jinými slovy globální klimatické zm?n?.

Nová studie otišt?ná v mezinárodním v?deckém ?asopise Science ukazuje, že tropické lesy jsou schopny se s globálním oteplováním vyrovnat, aniž by významn? klesla jejich schopnost vázat nadbyte?ný oxid uhli?itý z ovzduší. D?je se tak, pokud je množství uhlíku navázané r?stem strom? v?tší než ztráty vlivem mortality a rozkladu d?eva. A to funguje jen za ur?itých okolností: globální zm?na teploty nesmí být p?íliš rychlá, lesy musí z?stat nedot?ené lidskou ?inností a denní teplota nesmí p?ekonat kritickou hranici 32 stup?? Celsia. Nap?íklad již nár?st globálních pr?m?rných teplot o 2 °C vzhledem k p?edindustriálním hodnotám bude znamenat, že zhruba t?i ?tvrtiny tropických les? se dostanou do podmínek p?esahujících zmín?nou kritickou hranici. Jakékoliv další zvýšení teplot by pak mohlo vést ke zvýšené mortalit? strom? a rychlému uvol?ování uhlíku z les?.

Na uvedených výsledcích se podíleli i t?i auto?i z ?eské republiky – Radim Hédl z Botanického ústavu AV ?R, Martin Dan?ák z Univerzity Palackého v Olomouci a Martin Svátek z Mendelovy univerzity v Brn?. K rozsahem dosud nebývalé studii p?isp?li dlouhodobými opakovanými m??eními r?stu n?kolika tisícovek strom? a sledováním jejich mortality na trvalých plochách v národním parku Ulu Temburong v Bruneji na Borneu. V Bruneji za?ali p?sobit již v roce 2007 a od té doby se soustavn? v?nují výzkumu tropických les? Bornea. Krom? spole?ného bádání na brunejských plochách ?eští v?dci rozvíjí výzkum tropických les? v dalších navazujících tématech.

„Sv?tové tropické lesy obsahují jen ve stromech tolik uhlíku, že to vyrovnává produkci emisí z fosilních paliv za ?tvrt století. Pokud budeme schopni klimatickou zm?nu zmírnit, mohou tyto lesy i nadále ukládat velké množství uhlíku. Existují však obavy, že toto úložišt? postupn? p?estává fungovat, protože nadm?rné oteplování a období sucha zpomalují r?st strom? nebo zvyšují jejich mortalitu. Uvoln?ný uhlík by pak mohl ješt? urychlit klimatickou zm?nu,“ dopl?uje k výsledk?m aktuální studie Radim Hédl, který vede dlouhodobý monitoring na trvalých plochách v Bruneji.

Martin Dan?ák je p?edním ?eským expertem na biodiverzitu tropických les?. Ta dosahuje na monitorovacích plochách v Bruneji jedné z nejvyšších hodnot na sv?t?. Dan?ák v této souvislosti up?es?uje: „Lze p?edpokládat, že tropické lesy jsou do ur?ité míry schopny dlouhodobé adaptace na klimatickou zm?nu, a to ?áste?n? díky své vysoké biodiverzit?. Stromy tolerující nové klimatické podmínky porostou lépe než druhy h??e adaptované, které postupn? nahradí.“

Martin Svátek koordinuje výzkum dopad? t?žby a fragmentace tropických les? na Borneu. K nov? získaným výsledk?m ?íká: „Sou?asné poznatky ukazují obdivuhodnou schopnost nedot?ených tropických les? ?elit vysokým teplotám. V?tšina les? v tropech je však již do r?zné míry ovlivn?na ?inností ?lov?ka, což se m?že projevit i v dlouhodobém narušení jejich fungování a snížení odolnosti tropických les? v??i klimatickým extrém?m.“

Aktuální studie poprvé využila p?ímá terénní m??ení, aby prozkoumala citlivost sv?tových tropických les? na zm?nu klimatu. V dlouhodobém srovnání má teplota z?ejm? hlavní vliv na ukládání uhlíku prost?ednictvím sníženého r?stu strom?, zatímco druhým klí?ovým faktorem je sucho, jež vede k odumírání strom?. Poznatky o tom, jak sv?tové tropické lesy reagují na klima, ?erpají z pe?livých terénních m??ení získaných b?hem desítek let, ?asto v odlehlých lokalitách. Globální autorský tým složený z 225 v?dc? spojil terénní data z Jižní Ameriky (RAINFOR), Afriky (AfriTRON) a Asie (T-FORCES). Množství ukládaného uhlíku bylo zjišt?no pomocí opakovaných m??ení pr?m?r? kmene a výšek jednotlivých strom? na trvalých monitorovacích plochách. Plochy jsou navšt?vovány v n?kolikaletých intervalech; tak se dá zjistit, kolik uhlíku mezitím stromy vst?ebaly a jak dlouho v nich byl uložen, než odum?ely. Výpo?et zm?n množství uhlíku uloženého ve stromech vyžadoval taxonomické ur?ení tém?? 10 tisíc druh? celkem p?l milionu strom?, 2 miliony jednotlivých m??ení pr?m?ru kmene, a to v 813 lesích ve 24 zemích po celých tropech.

Více informací o ?lánku:
Sullivan M. J. P. a kol., 2020. Long-term thermal sensitivity of Earth’s tropical forests. Science (DOI: 10.1126/science.aaw7578)

Kontakt

Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Botanický ústav AV ?R
radim.hedl@ibot.cas.cz

Mgr. Mirka Dvo?áková
PR & Marketing Manager, Botanický ústav AV ?R
miroslava.dvorakova@ibot.cas.cz
+420 602 608 766