Archives for 2021

Lesní historie v mapách

V rámci projektu TA?R Zéta Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi jsme spole?n? s Ústavem pro hospodá?skou úpravu les? Brandýs nad Labem (ÚHÚL) jsme vytvo?ili soubor elektronických map, který vypovídá o historii a stavu ?eských les?. Mapy mohou být cennou pom?ckou pro lesnictví i ochranu p?írody. Jsou […]

Pozvánka na seminá? o výmladkových lesích

Zveme vás na seminá? k projektu TA ?R „Obnova výmladkového hospoda?ení: cesta k diverzifikaci využití spole?enského, hospodá?ského a ekologického potenciálu st?edoevropských les?”, který se bude konat 14. zá?í 2021 v Sob?šicích. Sv?j zájem ?i potvrzení o ú?asti na seminá?i prosím posílejte p?es elektronický formulá?: bit.ly/vymladky-2021 Termín p?ihlášek je 8. zá?í […]

Workshop o úhorech

Celý letá?ek je možné stáhnout zde. V p?ípad? zájmu je nutné poslat mail na frei@vupt.cz.

Konference Historical Ecology for the Future

P?íští týden, 24.5. až 28.5. se bude konat konference, Historical Ecology for the Future, na které se organiza?n? podílíme. Konference bude online. Program zde.

V?dci Botanického ústavu jako první kvantifikují regionální rozdíly v diverzit? rostlin od konce doby ledové

Pr?honice, 15. b?ezna 2021 – V?dci Botanického ústavu AV ?R a P?írodov?decké fakulty Univerzity Karlovy p?inášejí odpov?? na otázku, jak se vyvíjela st?edoevropská biodiverzita od konce doby ledové. Analýzou fosilního pylu dokázali rekonstruovat její zm?ny v oblastech s r?znými p?írodními podmínkami a r?znou historií osídlení ?lov?kem, a jako první je p?esn?ji kvantifikují. […]

P?ednáška v rámci Dn? elektronové mikroskopie

Srde?n? Vás zveme na online p?ednášku naší kolegyn? Markéty Fránkové na téma: Výzkum rozsivek s využitím elektronového mikroskopu. P?ednáška se koná v rámci brn?nské akce Dny elektronové mikroskopie Dny elektronové mikroskopie 2021 – Dny elektronové mikroskopie v Brn? | 14.–18. 4. 2021 (brno.cz) P?ednáška prob?hne na MS Teams a je nutné se na ni […]

Nová postdoktorská pozice – Functional plant community change (deadline 21. b?ezna)

Hledáme postdoka k zapojení do nového t?íletého projektu GA?R. Další informace níže. POSTDOC POSITION – FUNCTIONAL PLANT COMMUNITY CHANGE (f/m) Join our international team of over 150 researchers and take advantage of the facilities and support provided by the Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences. We value […]

Nové projekty

Po?átkem roku 2021 jsme zahájili t?i nové projekty, jichž jsme hlavními ?ešiteli nebo spolu?ešiteli. Konkrétn? se jedná o dva projekty TA?R a jeden projekt GA?R: P?í?iny úpadku a systém ú?inné obnovy prioritních typ? stanoviš? subalpínských trávník? (TA?R, 2021 – 2023, ?ešitel R. Hédl) Využití tradi?ních znalostí k zastavení ztráty biologické […]

Záznam z konference Zavád?ní agrolesnictví v praxi

Dne 10.12.2020 prob?hla konference v?novaná agrolesnictví, která byla sou?ástí projektu Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny. Záznam p?ednášek je k dispozici zde.  

Fellowship na odd?lení: Antoine Becker-Scarpitta

V rámci projektu Podpora kvalitních projekt? H2020–MSCA-IF–2019 p?ijíždí na dva roky Antoine Becker-Scarpitta do Odd?lení vegeta?ní ekologie. Bude zde pod vedením R. Hédla jako supervisora realizovat projekt BIODYNA (BIOdiversity DYNAmic). Abstrakt projektu (v angli?tin?): Anthropogenic global changes have caused major modifications on Earth systems, with important consequences for the biodiversity […]