Adaptace, vyhnutí, nebo vyhynutí: propojení ekologie spole?enstev a ekofyziologie k porozum?ní vlivu vlhkostního deficitu v temperátních lesích

Financování: Grantová agentura ?R

Hlavní ?ešitel: Radim Hédl
Spolu?ešitel: Josef Urban (Mendelova univerzita v Brn?)

Období ?ešení: 01/2021–12/2023

Popis projektu:

Klimatická zm?na má stále patrn?jší vliv na stabilitu terestrických ekosystém?. Cílem projektu je osv?tlit mechanismy p?sobení sucha na zm?ny ve spole?enstvech bylinného podrostu temperátního lesa. Ve srovnání s nár?stem teplot se p?ekvapiv? málo zkoumá vlhkostní deficit, jenž má zásadní vliv na bylinná spole?enstva a jejich diverzitu. Zam??íme se na dlouhodobé zm?ny druhového složení a funk?ní diverzity, které budeme interpretovat pomocí ekofyziologických odpov?dí vybraných druh? na vlhkostní stres. Terénní monitoring rostlinných spole?enstev a pr?b?hu p?dní vlhkosti bude kombinován s manipulativním experimentem exsitu. Propojení z úrovn? fyziologie druh? na úrove? spole?enstev bude zprost?edkováno pomocí funk?ních vlastností odpovídajícím preadaptacím na vodní stres.

?lenové týmu za Botanický ústav:

Markéta Chudomelová
Radim Hédl
Marika Kobzová
Martin Liška
Anja Petek Petrík
Ond?ej Vild