Adaptace, vyhnutí, nebo vyhynutí: propojení ekologie společenstev a ekofyziologie k porozumění vlivu vlhkostního deficitu v temperátních lesích

Financování: Grantová agentura ČR

Hlavní řešitel: Radim Hédl
Spoluřešitel: Josef Urban (Mendelova univerzita v Brně)

Období řešení: 01/2021–12/2023

Popis projektu:

Klimatická změna má stále patrnější vliv na stabilitu terestrických ekosystémů. Cílem projektu je osvětlit mechanismy působení sucha na změny ve společenstvech bylinného podrostu temperátního lesa. Ve srovnání s nárůstem teplot se překvapivě málo zkoumá vlhkostní deficit, jenž má zásadní vliv na bylinná společenstva a jejich diverzitu. Zaměříme se na dlouhodobé změny druhového složení a funkční diverzity, které budeme interpretovat pomocí ekofyziologických odpovědí vybraných druhů na vlhkostní stres. Terénní monitoring rostlinných společenstev a průběhu půdní vlhkosti bude kombinován s manipulativním experimentem exsitu. Propojení z úrovně fyziologie druhů na úroveň společenstev bude zprostředkováno pomocí funkčních vlastností odpovídajícím preadaptacím na vodní stres.

Členové týmu za Botanický ústav:

Markéta Chudomelová
Radim Hédl
Marika Kobzová
Martin Liška
Anja Petek Petrík
Ondřej Vild