Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Financování: Technologická agentura ?R

Hlavní ?ešitelská instituce: Bohdan Lojka (?eská zem?d?lská univerzita v Praze)

Období ?ešení: 2018–2020

Spolu?ešitelé:
Péter Szabó (Botanický ústav AV ?R)
Jan Weger (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)
Antonín Martiník (Mendelova univerzita v Brn?)
Jana Kr?má?ová (Etnologický ústav AV ?R)
Jaroslav Šebek (Asociace soukromého zem?d?lství ?eské republiky)

Popis projektu:
Cílem projektu je posoudit p?ínosy, možnosti a bariéry uplatn?ní agrolesnických systém? (ALS) na území ?R s primárním zam??ením na socioekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby d?evin na orné p?d? v oblastech postihovaných p?dní erozí a suchem a dále chov zví?at v kombinací se stromovou složkou. Na základ? podrobné literární rešerše, terénních socio-etnologických šet?ení a produk?n?-ekonomických dat shromážd?ných od zem?d?lc? budou komplexn? hodnoceny p?ínosy ALS na zem?d?lské p?d?. Analyzovány budou dále legislativní bariéry, p?íležitosti a podpory p?stování strom? na zem?d?lské p?d?. Kone?ným výstupem projektu budou jak výsledky v podob? v?deckých publikací tak zejména podklady (metodiky) pro uplatn?ní a zavád?ní agrolesnických systému v ?R.

?lenové týmu za Botanický ústav:
Péter Szabó
Lukáš Kala
Jan Šipoš
Radim Hédl