Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Financování: Technologická agentura ČR

Hlavní řešitelská instituce: Bohdan Lojka (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Období řešení: 2018–2020

Spoluřešitelé:
Péter Szabó (Botanický ústav AV ČR)
Jan Weger (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)
Antonín Martiník (Mendelova univerzita v Brně)
Jana Krčmářová (Etnologický ústav AV ČR)
Jaroslav Šebek (Asociace soukromého zemědělství České republiky)

Popis projektu:
Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socioekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinací se stromovou složkou. Na základě podrobné literární rešerše, terénních socio-etnologických šetření a produkčně-ekonomických dat shromážděných od zemědělců budou komplexně hodnoceny přínosy ALS na zemědělské půdě. Analyzovány budou dále legislativní bariéry, příležitosti a podpory pěstování stromů na zemědělské půdě. Konečným výstupem projektu budou jak výsledky v podobě vědeckých publikací tak zejména podklady (metodiky) pro uplatnění a zavádění agrolesnických systému v ČR.

Členové týmu za Botanický ústav:
Péter Szabó
Lukáš Kala
Jan Šipoš
Radim Hédl