Antoine Becker-Scarpitta, Ph.D

    

Jsem vegeta?ním ekologem, v sou?asné dob? pracuji jako v?decký pracovník na Helsinské univerzit? a v Botanickém ústavu Akademie v?d ?R. V roce 2018 jsem získal doktorát z biologie a ekologie na Université de Sherbrooke (QC, Kanada). Ve svém výzkumu se zam??uji na syntézu a pochopení zákonitostí a mechanism?, které jsou základem ekologických opdpov?dí na globální zm?ny zp?sobené ?lov?kem, se zvláštním zam??ením na lesní a arktickou vegetaci.

B?hem svého doktorandského studia jsem se v?noval studiím reakcí rostlinných spole?enstev na globální zm?ny v severovýchodní Kanad?. Zabýval jsem zde d?sledky globálního oteplováního a depozice dusíku pro r?zné skupiny taxon? v evropských lesích mírného pásma b?hem posledních desetiletí. Za druhé jsem zkoumal prostorovou heterogenitu ?asové zm?ny ve složení spole?enstev podél gradientu oteplování ve východokanadských lesích. V návaznosti na tuto práci jsem zkombinoval multitaxonový a prostorový p?ístup, abych otestoval odpov?? r?zných taxon? podél gradientu oteplování a dále prozkoumal funk?ní rozm?r ?asové zm?ny spole?enstev. A kone?n? jsme v rámci mezinárodní spolupráce shrnuli sou?asné poznatky o zákonitostech a p?í?inách zm?n biodiverzity rostlin v pr?b?hu antropocénu v r?zných prostorových m??ítkách.

V rámci postdoktorandské pozice jsem spolupracoval na vývoji funk?ní terénní klasifikace, která objas?uje rozdíly ve vlivu mechorost? v ekosystémech arktické tundry. Zadruhé jsem p?isp?l kapitolou do knihy syntetizující poznatky o ?asové dynamice arktické vegetace. Zat?etí jsem spolupracoval na vytvo?ení komplexní databáze ?asových pr?zkum? vegetace na plochách shromážd?ných v arktickém tundrovém biomu za posledních 40 let. A kone?n? v sou?asné dob? vedu analýzu testující prostorovou heterogenitu a faktory zm?n vysv?tlující ro?ní po?etnost typických druh? arktické tundry m??enou v posledních 30 letech.

Moje univerzitní výuka zahrnuje témata jako evoluce rostlin, ekologie rostlin, ekologie spole?enstev, ekologie p?dy, vícerozm?rná statistika a programování v R. Mé externí konzultace zahrnují statistická školení, programování v R a analýzu ekologických dat.