Antoine Becker-Scarpitta, Ph.D

    

Jsem vegetačním ekologem, v současné době pracuji jako vědecký pracovník na Helsinské univerzitě a v Botanickém ústavu Akademie věd ČR. V roce 2018 jsem získal doktorát z biologie a ekologie na Université de Sherbrooke (QC, Kanada). Ve svém výzkumu se zaměřuji na syntézu a pochopení zákonitostí a mechanismů, které jsou základem ekologických opdpovědí na globální změny způsobené člověkem, se zvláštním zaměřením na lesní a arktickou vegetaci.

Během svého doktorandského studia jsem se věnoval studiím reakcí rostlinných společenstev na globální změny v severovýchodní Kanadě. Zabýval jsem zde důsledky globálního oteplováního a depozice dusíku pro různé skupiny taxonů v evropských lesích mírného pásma během posledních desetiletí. Za druhé jsem zkoumal prostorovou heterogenitu časové změny ve složení společenstev podél gradientu oteplování ve východokanadských lesích. V návaznosti na tuto práci jsem zkombinoval multitaxonový a prostorový přístup, abych otestoval odpověď různých taxonů podél gradientu oteplování a dále prozkoumal funkční rozměr časové změny společenstev. A konečně jsme v rámci mezinárodní spolupráce shrnuli současné poznatky o zákonitostech a příčinách změn biodiverzity rostlin v průběhu antropocénu v různých prostorových měřítkách.

V rámci postdoktorandské pozice jsem spolupracoval na vývoji funkční terénní klasifikace, která objasňuje rozdíly ve vlivu mechorostů v ekosystémech arktické tundry. Zadruhé jsem přispěl kapitolou do knihy syntetizující poznatky o časové dynamice arktické vegetace. Zatřetí jsem spolupracoval na vytvoření komplexní databáze časových průzkumů vegetace na plochách shromážděných v arktickém tundrovém biomu za posledních 40 let. A konečně v současné době vedu analýzu testující prostorovou heterogenitu a faktory změn vysvětlující roční početnost typických druhů arktické tundry měřenou v posledních 30 letech.

Moje univerzitní výuka zahrnuje témata jako evoluce rostlin, ekologie rostlin, ekologie společenstev, ekologie půdy, vícerozměrná statistika a programování v R. Mé externí konzultace zahrnují statistická školení, programování v R a analýzu ekologických dat.