Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi

Identifika?ní kód projektu: TJ02000286

Financování: Technologická agentura ?R

Hlavní ?ešitel: Ond?ej Vild

Období ?ešení: 03/2019–02/2021

Popis projektu:
Cílem projektu je poskytnout výstupy, které budou využívány pro praxi plánování a realizace lesního hospoda?ení. Tyto výstupy budou p?ipraveny ve spolupráci s aplika?ním garantem, který je zprost?edkuje cílovým uživatel?m – lesním hospodá??m. Hlavním zdrojem pro ?ešení projektu budou databáze informací o dlouhodobém vývoji lesa. V rámci projektu budou tyto informace transformovány do podoby specializovaných interaktivních map, které budou na konci projektu integrovány do mapového systému aplika?ního garanta. Dále budou do konce projektu p?ipravena certifikovaná metodika, která aplika?nímu garantovi umožní efektivní využití jeho vlastních dat pro jeho hlavní ?innost.

?lenové týmu:
Markéta Chudomelová
Jan Kolá?
Martin Liška
Silvie Suchánková
Martina Sychrová
Péter Szabó (mentor)
Radim Hédl (mentor)