Archiv aktualit

Náš ?lánek zmín?n v sekci Research Highlights v ?asopise Nature
Cenu AV ?R pro mladé v?dce získal Martin Kopecký
Otev?ená výzva na výzkumnou pozici
NETLAKE Citizen Science Žeb?tín
Zpráva z Training School COST NETLAKE
Vzpomínka na RNDr. Elišku Rybní?kovou, DrSc.
Fotky: Snímkování obnovené pa?eziny v Bavorsku.
Fotky: pokus o obnovu st?edního lesa v Bílých Karpatech.
Vzpomínka na našeho kolegu doc. RNDr. Kamila Rybní?ka, CSc.
Fotky exkurze ke konferenci Coppice
Fotky z jarního D?vína
P?ipravujeme speciální ?íslo Folia Geobotanica: Coppicing systems as a way of understanding patterns in forest vegetation. Další informace zde.
?lánek v Lidových novinách o projektu ERC Longwood.
?lánek o návšt?v? Radima Hédla v Bruneji.
4. kv?tna 2015:
Setkání ERC v Pr?honicích
Rozhovor s Vlastou Jankovskou v Živ?.

Ocen?ní Dr. Jankovské za významný p?ínos v biologických v?dách
P?edseda Akademie v?d ?R prof. Ji?í Drahoš vyznamenal ve st?edu 2. ?ervence 2014 v sídle AV ?R RNDr. Vlastu Jankovskou, CSc. ?estnou oborovou medailí Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických v?dách.
O osobnosti Dr. Jankovské blíže v ?lánku na webu AV, obrázky z p?edávání ocen?ní zde.
V týdnu od 23. do 27. února nás v Brn? navštíví profesor historické a krajinné ekologie Ian Rotherham.

Ve st?edu 25.2. od 14 h bude mít p?ednášku na našem odd?lení na téma Trees Beyond the Wood. V úterý též prob?hne p?ednáška na Mendelov? univerzit? a ve ?tvrtek na Masarykov? univerzit?.

Návšt?va Dr. Enik? Magyari (MTA MTM ELTE Research Group for Paleontology, Budapest) v Brn?.
P?ednášet bude ve ?tvrtek 30. 10. 2014 na Mendlov? univerzit? a v pátek na našem odd?lení. Jste srde?n? zváni.

Ve st?edu 5.11.2014 od 9:00 do 15:30 prob?hne na našem odd?lení Den otev?ených dve?í. P?ij?te se podívat na naše pracovišt?!