Author Profile

Ond?ej Vild

Recent Posts

Publikace radiokarbonové databáze

Publikovali jsme ?lánek Towards New Demography Proxies and Regional Chronologies: Radiocarbon Dates from Archaeological Contexts Located in the Czech Republic Covering the Period Between 10,000 BC and AD 1250 v?novaný radiokarbonové databázi.

Lesní historie v mapách

V rámci projektu TA?R Zéta Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi jsme spole?n? s Ústavem pro hospodá?skou úpravu les? Brandýs nad Labem (ÚHÚL) jsme vytvo?ili soubor elektronických map, který vypovídá o historii a stavu ?eských les?. Mapy mohou být cennou pom?ckou pro lesnictví i ochranu p?írody. Jsou […]

Pozvánka na seminá? o výmladkových lesích

Zveme vás na seminá? k projektu TA ?R „Obnova výmladkového hospoda?ení: cesta k diverzifikaci využití spole?enského, hospodá?ského a ekologického potenciálu st?edoevropských les?”, který se bude konat 14. zá?í 2021 v Sob?šicích. Sv?j zájem ?i potvrzení o ú?asti na seminá?i prosím posílejte p?es elektronický formulá?: bit.ly/vymladky-2021 Termín p?ihlášek je 8. zá?í […]

Workshop o úhorech

Celý letá?ek je možné stáhnout zde. V p?ípad? zájmu je nutné poslat mail na frei@vupt.cz.

Konference Historical Ecology for the Future

P?íští týden, 24.5. až 28.5. se bude konat konference, Historical Ecology for the Future, na které se organiza?n? podílíme. Konference bude online. Program zde.

V?dci Botanického ústavu jako první kvantifikují regionální rozdíly v diverzit? rostlin od konce doby ledové

Pr?honice, 15. b?ezna 2021 – V?dci Botanického ústavu AV ?R a P?írodov?decké fakulty Univerzity Karlovy p?inášejí odpov?? na otázku, jak se vyvíjela st?edoevropská biodiverzita od konce doby ledové. Analýzou fosilního pylu dokázali rekonstruovat její zm?ny v oblastech s r?znými p?írodními podmínkami a r?znou historií osídlení ?lov?kem, a jako první je p?esn?ji kvantifikují. […]

P?ednáška v rámci Dn? elektronové mikroskopie

Srde?n? Vás zveme na online p?ednášku naší kolegyn? Markéty Fránkové na téma: Výzkum rozsivek s využitím elektronového mikroskopu. P?ednáška se koná v rámci brn?nské akce Dny elektronové mikroskopie Dny elektronové mikroskopie 2021 – Dny elektronové mikroskopie v Brn? | 14.–18. 4. 2021 (brno.cz) P?ednáška prob?hne na MS Teams a je nutné se na ni […]