Author Profile

Silvie Suchánková

Silvie Suchánková vystudovala pomocné v?dy historické na Masarykov? univerzit? v Brn?, kde pokra?uje v doktorském studiu. Od roku 2012 pracuje na Odd?lení vegeta?ní ekologie Botanického ústavu v Brn?, kde se zabývá historickou ekologií, zejména vývojem les? od st?edov?ku až do sou?asnosti, lesnímu hospodá?ství a škodám v lesích, zp?sobených p?írodními vlivy. Krom? Botanického ústavu p?sobí v?decky i na Masarykov? univerzit? v rámci Ústavu archeologie a muzeologie, kde se zabývá historií zaniklých st?edov?kých vesnic. V rámci svého oboru pomáhá vyu?ujícím vytvá?et e-learningové kurzy a stará se o jejich technické zázemí.

Recent Posts

Rozhovor s Vlastou Jankovskou o “pylové kalamit?”

Naše p?ední odbornice na palynologii ocen?ná medailí G. J. Mendela za zásluhy v biologických v?dách RNDr. Vlasta Jankovská, CSc. byla oslovena redaktorem ?asopisu Blesk a požádána o vyjád?ení k sou?asné “pylové kalamit?”. V ned?lním vydání Blesku (6. kv?tna 2018) s ní vyšel rozhovor s názvem Záplava pylu v ?esku je […]

Windstorms and forest disturbances in the Czech Lands: 1801–2015

V rámci již uplynulého projektu Vich?ice v ?eských zemích za posledních 500 let vyšel letos v b?eznu v ?asopise Agricultural and Forest Meteorology ?lánek Windstorms and forest disturbances in the Czech Lands: 1801–2015. Z Odd?lení vegeta?ní ekologie se na n?m podíleli Péter Szabó a Silvie Suchánková. ?lánek si m?žete p?e?íst […]

Den otev?ených dve?í 2017

V rámci Týdne v?dy a techniky AV ?R u nás prob?hl ve st?edu 8. 11. 2017 Den otev?ených dve?í.

Den otev?ených dve?í

V rámci Týdne v?dy a techniky AV ?R, Vás srde?n? zveme na Den otev?ených dve?í.

Speciální ?íslo Folia Geobotanica

Vyšlo speciální ?íslo Folia Geobotanica zam??ené na pa?ezení, které editoval Radim Hedl, Jorg Ewald, Markus Bernhardt-Romermann a Keith Kirby. V tomto ?ísle publikovala ?ada koleg? z našeho odd?lení. Jednotlivé ?lánky k p?e?tení naleznete zde.

Péter Szabó se stal p?edsedou Evropské spole?nosti pro environmentální historii

Evropská spole?nost pro environmentalní historii (European Society for Environmental History – ESEH) si na ?ervencové konferenci v Záh?ebu zvolila nové vedení. P?edsedou byl zvolen Péter Szabó z Botanického ústavu AV ?R, který se na Odd?lení vegeta?ní ekologie zabývá historií st?edoevropské krajiny a zejména les?. ESEH je celoevropská spole?nost pro studium […]

NETLAKE Citizen Science

Martina Fabši?ová a Kate?ina Šumberová z Odd?lení vegeta?ní ekologie a Markéta Fránková z Paleoekologické laborato?e se již druhým rokem v?nují projektu NETLAKE Citizen Science, v rámci n?hož spolupracují s ve?ejností na výzkumu stojatých vod. Jedná se o celoevropský projekt, v n?mž ?eskou republiku v letošním roce reprezentují t?i rybníky: Hamerský rybník v […]

Floristický minikurz v Horní Lipové

Ve dnech 26.-28. kv?tna prob?hne v Horní Lipové na pomezí Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku floristický minikurz. Jedná se o spole?nou akci Moravskoslezské pobo?ky ?eské botanické spole?nosti (MSP ?BS), Botanického ústavu AV?R a Vlastiv?dného muzea Šumperku. Organizuje Radim Hédl a Magda Zmrhalová. Více informací na Facebooku ?i stránkách MSP ?BS.

Open oakwoods facing modern threats

Vyšel nový ?lánek Open oakwoods facing modern threats: Will they survive the next fifty years? v ?asopise Biological Conservation, ve spolupráci Chudomelová M., Hédl R., Zouhar V. & Szabó P.