Biodiverzita, historie disturbancí a p?dní pam??: testování holocenní kontinuity druhov? bohatých lesostepních ekosystém?

Financování: Grantová agentura ?R

Hlavní ?ešitel: Jan Role?ek

Spolu?ešitelé:

Ing. Pavel Šamonil Ph.D. (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.)

Doc. Mgr. Michal Hájek Ph.D. (Masarykova univerzita, P?írodov?decká fakulta)

Období ?ešení: 01/2020–12/2022

Popis projektu:
Cílem projektu je rekonstruovat vývoj druhov? bohatých lesostepních ekosystém? ve východní ?ásti st?ední Evropy s využitím multi-proxy paleoekologické analýzy a syntézy vegeta?ních dat. Testovat hypotézu jejich holocenní kontinuity a identifikovat hlavní hybatele jejich dynamiky.

?lenové týmu:
Petra Hájková
Jana Jirkoušková
Kristýna Hošková
Jan Role?ek