Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

Identifika?ní kód projektu: SS02030018

Financování: Technologická agentura ?R (program Prost?edí pro život)

Hlavní ?ešitel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (Dušan Romportl)
Spolu?ešitelé:
Botanický ústav AV ?R, v.v.i. (Jan Wild, Jan Pergl, Radim Hédl)
Výzkumný ústav vodohospodá?ský T. G. Masaryka, v.v.i.
Univerzita Palackého v Olomouci
Mendelova univerzita v Brn?
Masarykova univerzita
Univerzita Karlova
Agentura ochrany p?írody a krajiny ?eské republiky
?eský hydrometeorologický ústav
?eská geologická služba
?eská zem?d?lská univerzita v Praze

Období ?ešení: 01/2021–12/2026

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvo?ení výzkumného centra, které bude generovat výstupy využitelné jak pro strategické plánování v oblasti ochrany p?írody, krajiny a biodiverzity, tak pro ?ešení aktuálních problém?, které se v krajin? a jejích ekosystémech objevují. P?edm?tem zájmu výzkumného centra jsou krajina, specifické typy ekosystém? (lesní ekosystémy, agroekosystémy) a biodiverzita, v?etn? fenoménu biologických invazí. Centrum si klade za cíl formulovat nové systémy monitoringu a vytvo?it provázaný systém hodnocení jev? a proces? definujících sou?asnou podobu krajiny, ekosystém? a na n? navázané biodiverzity. Konkrétními cíli projektu jsou: (i) vývoj a etablování standardizovaného monitoringu krajiny na úrovni ?R, (ii) vyhodnocení dynamiky lesních ekosystém? a agroekosystém? v kontextu zm?ny klimatu, v?etn? míry jejich degradace, (iii) návrh komplexního hodnocení stavu a zm?n biodiverzity a identifikace významných faktor? jejího ohrožení s d?razem na problematiku biologických invazí, (iv) rozvoj nástroj? komplexního monitoringu, vytvo?ení metodických podklad? pro strategické rozhodování a návrh managementových opat?ení ke zmírn?ní dopad? zm?ny klimatu na krajinu a ekosystémy v podmínkách ?R. Nástrojem k napln?ní t?chto cíl? bude sdílení informací a dat, jejich syntéza a spole?ná interpretace v rámci širokého multioborového týmu. Veškeré výstupy výzkumného centra budou prezentovány na webových stránkách, v rámci tematických workshop? a konferencí tak, aby bylo zajišt?no co možná nejširší využití výsledk? v rámci dot?ených subjekt? (MŽP, MZe, MMR, orgán? ochrany p?írody ad.).

?lenové týmu za BÚ:
Radim Hédl
Péter Szabó