Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

Identifikační kód projektu: SS02030018

Financování: Technologická agentura ČR (program Prostředí pro život)

Hlavní řešitel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (Dušan Romportl)
Spoluřešitelé:
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. (Jan Wild, Jan Pergl, Radim Hédl)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Univerzita Palackého v Olomouci
Mendelova univerzita v Brně
Masarykova univerzita
Univerzita Karlova
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Český hydrometeorologický ústav
Česká geologická služba
Česká zemědělská univerzita v Praze

Období řešení: 01/2021–12/2026

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření výzkumného centra, které bude generovat výstupy využitelné jak pro strategické plánování v oblasti ochrany přírody, krajiny a biodiverzity, tak pro řešení aktuálních problémů, které se v krajině a jejích ekosystémech objevují. Předmětem zájmu výzkumného centra jsou krajina, specifické typy ekosystémů (lesní ekosystémy, agroekosystémy) a biodiverzita, včetně fenoménu biologických invazí. Centrum si klade za cíl formulovat nové systémy monitoringu a vytvořit provázaný systém hodnocení jevů a procesů definujících současnou podobu krajiny, ekosystémů a na ně navázané biodiverzity. Konkrétními cíli projektu jsou: (i) vývoj a etablování standardizovaného monitoringu krajiny na úrovni ČR, (ii) vyhodnocení dynamiky lesních ekosystémů a agroekosystémů v kontextu změny klimatu, včetně míry jejich degradace, (iii) návrh komplexního hodnocení stavu a změn biodiverzity a identifikace významných faktorů jejího ohrožení s důrazem na problematiku biologických invazí, (iv) rozvoj nástrojů komplexního monitoringu, vytvoření metodických podkladů pro strategické rozhodování a návrh managementových opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu na krajinu a ekosystémy v podmínkách ČR. Nástrojem k naplnění těchto cílů bude sdílení informací a dat, jejich syntéza a společná interpretace v rámci širokého multioborového týmu. Veškeré výstupy výzkumného centra budou prezentovány na webových stránkách, v rámci tematických workshopů a konferencí tak, aby bylo zajištěno co možná nejširší využití výsledků v rámci dotčených subjektů (MŽP, MZe, MMR, orgánů ochrany přírody ad.).

Členové týmu za BÚ:
Radim Hédl
Péter Szabó