?lov?k jako p?íroda: antropogenní d?dictví v ekosystémech temperátních les?

Financování: Grantová agentura ?R

Hlavní ?ešitel: Radim Hédl

Období ?ešení: 2017–2019

Popis projektu:

Vegetace temperátních les? je citlivým indikátorem globálních zm?n biodiverzity. Cílem projektu je kvantifikovat míru vlivu historického hospoda?ení na dlouhodobé zm?ny biodiverzity lesní vegetace ve st?edoevropských temperátních lesích. Historie hospoda?ení je v tomto kontextu analyzována velmi vzácn?, protože k tomu chybí dostate?n? obsáhlá kvalitní data. Projekt je postaven na unikátním spojení databáze opakovaných vegeta?ních ploch a databáze informací o historickém hospoda?ení. Další zkoumané faktory budou atmosférická depozice, zm?ny klimatu a vlastnosti substrát?. Speciální pozornost bude v?nována historickému vlivu zv??e. Vazby mezi antropogenními a p?írodními faktory prost?edí budou popsány pomocí pokro?ilých statistických metod. Interpretace takto získaných výsledk? budou zp?esn?ny pomocí funk?ních vlastností druh? reflektujících uvedené faktory. Výsledné modely umožní nejen lépe pochopit d?dictví antropogenních faktor? v biodiverzit? lesní vegetace, ale také pomohou odhadnout trendy budoucího vývoje.

?lenové týmu:

Péter Szabó
Jakub Houška
Martin Kopecký
Jan Šipoš
Ond?ej Vild
Markéta Chudomelová
Martin Macek
Silvie Suchánková