Databáze a sbírky

V rámci výzkumných projektů vytváříme informační databáze, které jsou využívány při řešení našich výzkumných témat (viz například Longwood). Databáze jsou uspořádány podle typu dat. Dále máme k dispozici sbírku semen a plodů.

 

Databáze vegetačních ploch z lesních ekosystémů

Databáze obsahuje vegetační plochy z lesních ekosystémů převážně v České republice. Plochy jsou tří různých typů: opakované historické vegetační plochy (okolo 4 tisíc snímků), trvalé plochy (600 ploch) a experimentální plochy (řádově tisíc snímků). Databáze jsou stále rozšiřovány a využívána v aktuálních i chystaných výzkumných projektech. K vegetačním datům jsou paralelně sbírána data o prostředí, především o půdních vlastnostech (viz Půdní databáze).

Historická databáze

Historická databáze obsahuje 50 tisíc archivních údajů o hospodaření, druhovém složení a dalších aspektech lesní vegetace na území historické Moravy a Slezska. Svou datovou obsáhlostí je tak ojedinělou databází Evropy. Archivní data byla čerpána převážně ze středověkých listin, zemských desk, urbářů, lesních hospodářských plánů, porostních map, Josefínského a Stabilního katastru aj. archivních materiálů, které nám zprostředkovávají informace o lesích a lesním hospodaření v období od 11. do poloviny 19. století. Převážná část archivního materiálů, se kterým jsme pracovali, je uložena v Moravském zemského archivu v Brně. Historické prameny byly doplněny také o údaje z publikací s lesní tématikou. Databáze byla vybudována týmem historiků pod vedením P. Szabó v rámci projektu ERC-LONGWOOD.

Databáze archeologických lokalit

Archeologická databáze lokalit obsahuje více než 19 tisíc údajů o přítomnosti člověka od mezolitu do středověku z oblasti Moravy. Data pochází z archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, a byla shromážděna pod vedením J. Koláře v rámci projektu ERC-LONGWOOD. Data z archivu jsou částečně doplněna o údaje z publikací a celý datový soubor slouží ke kvantifikovanému modelování minulých lidských aktivit na různých měřítkách, což je využíváno zejména v kombinaci s paleoekologickými a klimatickými modely.

Literatura k databázi:
Kolář, J., Tkáč, P., Macek, M., Szabó, P., 2016. Archaeology and historical ecology: the archaeological database of the LONGWOOD ERC project. Archäologisches Korrespondenzblatt 46, 539–554. https://doi.org/10.11588/ak.2016.4.74818

Databáze radiokarbonových dat z archeologických lokalit v České republice

Tento dataset představuje zatím největší a nejobsáhlejší kolekci radiokarbonových dat v České republice. V roce 2021 měla databáze 1579 datovaných vzorků ze 357 lokalit datovaných od mezolitu do středověku (10000 př. n. l. – 1250 n. l.). Databáze má formu jednoduché tabulky a je volně ke stažení, stejně jako článek, který ji popisuje. Databáze bude jednou ročně aktualizována a nejnovější verze bude vždy uložena na ZENODO.

Odkaz na databázi:
https://doi.org/10.5281/zenodo.5728242

Odkaz na článek:
https://openarchaeologydata.metajnl.com/articles/10.5334/joad.85/

Půdní databáze

Obsahuje data z pedologických analýz několika tisíc vzorků odebraných z ploch v lesní vegetaci v ČR. Pedologická a vegetační databáze jsou přímo propojeny. Vzorky jsou archivovány a analýzy postupně doplňovány. Pedologické analýzy jsou poměrně nákladné na finance a přístrojové vybavení. Všechny náklady byly vynaloženy z rozpočtů Botanického ústavu, převážně grantových projektů.

Sbírka semen a plodů

Sbírka semen a plodů cévnatých rostlin zahrnuje přes 4000 vzorků především zástupců středoevropské květeny, ale i jiných oblastí světa. Sbírka byla budována na brněnském pracovišti Botanického ústavu AV ČR v posledních 50 letech. V současné době se snažíme o její další rozvoj a využití pro vědecké i jiné účely.

Sbírka slouží jako srovnávací materiál pro determinaci materiálu ze vzorků půdy (živá semena, semenná banka) i fosilních sedimentů (viz Databázi makrozbytků). Cílem je rekonstrukce druhového složení vegetace z obou zdrojů.

Se sbírkou lze po dohodě prezenčně pracovat.

Kontakt: Markéta Chudomelová