Databáze

V rámci výzkumných projektů vytváříme informační databáze, které jsou využívány při řešení našich výzkumných témat (viz například Longwood). Databáze jsou uspořádány podle typu dat.

 

Databáze vegetačních ploch z lesních ekosystémů

Databáze obsahuje vegetační plochy z lesních ekosystémů převážně v České republice. Plochy jsou tří různých typů: opakované historické vegetační plochy (okolo 4 tisíc snímků), trvalé plochy (600 ploch) a experimentální plochy (řádově tisíc snímků). Databáze jsou stále rozšiřovány a využívána v aktuálních i chystaných výzkumných projektech. K vegetačním datům jsou paralelně sbírána data o prostředí, především o půdních vlastnostech (viz Půdní databáze).

Historická databáze

Historická databáze obsahuje 50 tisíc archivních údajů o hospodaření, druhovém složení a dalších aspektech lesní vegetace na území historické Moravy a Slezska. Svou datovou obsáhlostí je tak ojedinělou databází Evropy. Archivní data byla čerpána převážně ze středověkých listin, zemských desk, urbářů, lesních hospodářských plánů, porostních map, Josefínského a Stabilního katastru aj. archivních materiálů, které nám zprostředkovávají informace o lesích a lesním hospodaření v období od 11. do poloviny 19. století. Převážná část archivního materiálů, se kterým jsme pracovali, je uložena v Moravském zemského archivu v Brně. Historické prameny byly doplněny také o údaje z publikací s lesní tématikou. Databáze byla vybudována týmem historiků pod vedením P. Szabó v rámci projektu ERC-LONGWOOD.

Archeologická databáze

Archeologická databáze obsahuje více než 19 tisíc údajů o přítomnosti člověka od mezolitu do středověku z oblasti Moravy. Data pochází z archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, a byla shromážděna pod vedením J. Koláře v rámci projektu ERC-LONGWOOD. Data z archivu jsou částečně doplněna o údaje z publikací a celý datový soubor slouží ke kvantifikovanému modelování minulých lidských aktivit na různých měřítkách, což je využíváno zejména v kombinaci s paleoekologickými a klimatickými modely.

Půdní databáze

Obsahuje data z pedologických analýz několika tisíc vzorků odebraných z ploch v lesní vegetaci v ČR. Pedologická a vegetační databáze jsou přímo propojeny. Vzorky jsou archivovány a analýzy postupně doplňovány. Pedologické analýzy jsou poměrně nákladné na finance a přístrojové vybavení. Všechny náklady byly vynaloženy z rozpočtů Botanického ústavu, převážně grantových projektů.

Databáze rostlinných makrozbytků České a Slovenské republiky

Databáze všech publikovaných i řady ještě nepublikovaných údajů o rostlinných makrozbytcích z přírodních sedimentů (rašelina, slatina, jezerní sedimenty). Údaje jsou doplněné časovým zařazením, a to buď radiokarbonovým datem, datem odečteným z modelu nebo zařazením do jednotlivých období holocénu. Jsou zde také údaje o typu rostlinného makrozbytku (semena, pletiva, dřevo) a jeho abundanci a o tom, kdo a v rámci jakého výzkumu makrozbytky určil. V současnosti databáze obsahuje údaje z více než 120 lokalit s cca 3000 vzorky, ve kterých bylo zjištěno přes 600 druhů rostlin. Databáze je k dispozici zde, kde je možno vyhledávat podle druhů nebo časového období.