Databáze a sbírky

V rámci výzkumných projekt? vytvá?íme informa?ní databáze, které jsou využívány p?i ?ešení našich výzkumných témat (viz nap?íklad Longwood). Databáze jsou uspo?ádány podle typu dat. Dále máme k dispozici sbírku semen a plod?.

 

Databáze vegeta?ních ploch z lesních ekosystém?

Databáze obsahuje vegeta?ní plochy z lesních ekosystém? p?evážn? v ?eské republice. Plochy jsou t?í r?zných typ?: opakované historické vegeta?ní plochy (okolo 4 tisíc snímk?), trvalé plochy (600 ploch) a experimentální plochy (?ádov? tisíc snímk?). Databáze jsou stále rozši?ovány a využívána v aktuálních i chystaných výzkumných projektech. K vegeta?ním dat?m jsou paraleln? sbírána data o prost?edí, p?edevším o p?dních vlastnostech (viz P?dní databáze).

Historická databáze

Historická databáze obsahuje 50 tisíc archivních údaj? o hospoda?ení, druhovém složení a dalších aspektech lesní vegetace na území historické Moravy a Slezska. Svou datovou obsáhlostí je tak ojedin?lou databází Evropy. Archivní data byla ?erpána p?evážn? ze st?edov?kých listin, zemských desk, urbá??, lesních hospodá?ských plán?, porostních map, Josefínského a Stabilního katastru aj. archivních materiál?, které nám zprost?edkovávají informace o lesích a lesním hospoda?ení v období od 11. do poloviny 19. století. P?evážná ?ást archivního materiál?, se kterým jsme pracovali, je uložena v Moravském zemského archivu v Brn?. Historické prameny byly dopln?ny také o údaje z publikací s lesní tématikou. Databáze byla vybudována týmem historik? pod vedením P. Szabó v rámci projektu ERC-LONGWOOD.

Databáze archeologických lokalit

Archeologická databáze lokalit obsahuje více než 19 tisíc údaj? o p?ítomnosti ?lov?ka od mezolitu do st?edov?ku z oblasti Moravy. Data pochází z archivu Archeologického ústavu AV ?R, Brno, a byla shromážd?na pod vedením J. Kolá?e v rámci projektu ERC-LONGWOOD. Data z archivu jsou ?áste?n? dopln?na o údaje z publikací a celý datový soubor slouží ke kvantifikovanému modelování minulých lidských aktivit na r?zných m??ítkách, což je využíváno zejména v kombinaci s paleoekologickými a klimatickými modely.

Literatura k databázi:
Kolá?, J., Tká?, P., Macek, M., Szabó, P., 2016. Archaeology and historical ecology: the archaeological database of the LONGWOOD ERC project. Archäologisches Korrespondenzblatt 46, 539–554. https://doi.org/10.11588/ak.2016.4.74818

Databáze radiokarbonových dat z archeologických lokalit v ?eské republice

Tento dataset p?edstavuje zatím nejv?tší a nejobsáhlejší kolekci radiokarbonových dat v ?eské republice. V roce 2021 m?la databáze 1579 datovaných vzork? ze 357 lokalit datovaných od mezolitu do st?edov?ku (10000 p?. n. l. – 1250 n. l.). Databáze má formu jednoduché tabulky a je voln? ke stažení, stejn? jako ?lánek, který ji popisuje. Databáze bude jednou ro?n? aktualizována a nejnov?jší verze bude vždy uložena na ZENODO.

Odkaz na databázi:
https://doi.org/10.5281/zenodo.5728242

Odkaz na ?lánek:
https://openarchaeologydata.metajnl.com/articles/10.5334/joad.85/

P?dní databáze

Obsahuje data z pedologických analýz n?kolika tisíc vzork? odebraných z ploch v lesní vegetaci v ?R. Pedologická a vegeta?ní databáze jsou p?ímo propojeny. Vzorky jsou archivovány a analýzy postupn? dopl?ovány. Pedologické analýzy jsou pom?rn? nákladné na finance a p?ístrojové vybavení. Všechny náklady byly vynaloženy z rozpo?t? Botanického ústavu, p?evážn? grantových projekt?.

Sbírka semen a plod?

Sbírka semen a plod? cévnatých rostlin zahrnuje p?es 4000 vzork? p?edevším zástupc? st?edoevropské kv?teny, ale i jiných oblastí sv?ta. Sbírka byla budována na brn?nském pracovišti Botanického ústavu AV ?R v posledních 50 letech. V sou?asné dob? se snažíme o její další rozvoj a využití pro v?decké i jiné ú?ely.

Sbírka slouží jako srovnávací materiál pro determinaci materiálu ze vzork? p?dy (živá semena, semenná banka) i fosilních sediment? (viz Databázi makrozbytk?). Cílem je rekonstrukce druhového složení vegetace z obou zdroj?.

Se sbírkou lze po dohod? prezen?n? pracovat.

Kontakt: Markéta Chudomelová