Disciplíny

Zabýváme se široce koncipovaným výzkumem vegetace s d?razem na dlouhodobý vývoj a interakci p?írody s ?lov?kem. Navazujeme na dlouhou tradici výzkumu vegetace v Brn? a rozvíjíme sm?ry nové. Výsledky základního výzkumu jsou ve spolupráci s p?íslušnými organizacemi aplikovány do hospoda?ení s p?írodními zdroji a v ochran? p?írody. Naši ?innost je možné charakterizovat jako cílenou kombinaci t?í obor?:

Paleoekologie zkoumá dlouhodobý vývoj p?írody. Náš ?asový záb?r je zhruba posledních 10 tisíc let (holocén) s p?esahem do starších období. V?nujeme se hlavn? paleoekologickému výzkumu na území ?eské republiky a na Slovensku, ale také nap?íklad a v Rusku. Více než šedesátiletá tradice paleoekologického výzkumu na našem pracovišti je v sou?asné dob? kombinována s moderními p?ístupy.

Historická ekologie se zam??uje na ?lov?ka jako sou?ást vývoje p?írody. V našem výzkumu se zam??ujeme na vývoj v posledních 1000 letech. Jako hlavní zdroj informací nám slouží r?zné typy archivních materiál?, nap?íklad psané dokumenty nebo mapy. Tento typ výzkumu kombinuje humanitní p?ístup ke zkoumání dat s p?írodov?dnými metodami analýzy a interpretace získaných výsledk?. Historický výzkum dále propojujeme s archeologií.

Vegeta?ní ekologie v užším smyslu zkoumá biodiverzitu a druhové složení sou?asných rostlinných spole?enstev a jejich ekologické determinanty. T?žišt? naší ?innosti je ve výzkumu dopad? globální zm?ny prost?edí na rostlinná spole?enstva a jednotlivé druhy. Speciální d?raz klademe na vliv hospoda?ení a aplikace do ochrany p?írody. Geografickým záb?rem je Evropa s p?esahem do tropických oblastí (dlouhodob? nap?íklad Borneo).