Disciplíny

Zabýváme se široce koncipovaným výzkumem vegetace s důrazem na dlouhodobý vývoj a interakci přírody s člověkem. Navazujeme na dlouhou tradici výzkumu vegetace v Brně a rozvíjíme směry nové. Výsledky základního výzkumu jsou ve spolupráci s příslušnými organizacemi aplikovány do hospodaření s přírodními zdroji a v ochraně přírody. Naši činnost je možné charakterizovat jako cílenou kombinaci tří oborů:

Paleoekologie zkoumá dlouhodobý vývoj přírody. Náš časový záběr je zhruba posledních 10 tisíc let (holocén) s přesahem do starších období. Věnujeme se hlavně paleoekologickému výzkumu na území České republiky a na Slovensku, ale také například a v Rusku. Více než šedesátiletá tradice paleoekologického výzkumu na našem pracovišti je v současné době kombinována s moderními přístupy.

Historická ekologie se zaměřuje na člověka jako součást vývoje přírody. V našem výzkumu se zaměřujeme na vývoj v posledních 1000 letech. Jako hlavní zdroj informací nám slouží různé typy archivních materiálů, například psané dokumenty nebo mapy. Tento typ výzkumu kombinuje humanitní přístup ke zkoumání dat s přírodovědnými metodami analýzy a interpretace získaných výsledků. Historický výzkum dále propojujeme s archeologií.

Vegetační ekologie v užším smyslu zkoumá biodiverzitu a druhové složení současných rostlinných společenstev a jejich ekologické determinanty. Těžiště naší činnosti je ve výzkumu dopadů globální změny prostředí na rostlinná společenstva a jednotlivé druhy. Speciální důraz klademe na vliv hospodaření a aplikace do ochrany přírody. Geografickým záběrem je Evropa s přesahem do tropických oblastí (dlouhodobě například Borneo).