Écio Diniz

       

Écio Diniz je biolog z Centro Universitário de Lavras – Unilavras (Brazílie), magistr lesního inženýrství z Universidade Federal de Lavras-UFLA (Federální univerzita Lavras) v oboru ekologie lesa, doktor botaniky a postdoktorand v oboru lesního inženýrství z Universidade Federal de Viçosa-UFV (Federální univerzita). Byl na doktorandsské stáži v N?mecku na univerzit? v Münsteru a na univerzit? v Bayreuthu, kde se podílel na projektech týkajících se využití optické spektroskopie a stabilních izotop? k hodnocení biologické invaze exotických druh? rostlin. Jeho hlavními oblastmi výzkumu jsou ekologie a evoluce rostlin, management a ochrana biodiverzity. Odborné znalosti a zkušenosti se zam??ují na fytocenologii a dynamiku neotropických lesních spole?enstev se zvláštním d?razem na Atlantický les, ekologii populací Cerrado (brazilské savany) a Campo Rupestre (skalní výchozy), funk?ní a fylogenetickou ekologii obecn?, interakce rostlin, statistické modelování a strojové u?ení, aplikovanou statistiku a jazyk R, GIS a dálkový pr?zkum Zem?. Je také konzultantem v oblasti analýzy dat a statistiky a ?editelem spole?nosti Beta Analítica, která nabízí konzulta?ní služby a online kurzy v n?kolika oblastech zpracování dat a statistiky od kvalifikovaných odborník?.