Dny otev?ených dve?í 2019

· Uncategorized
Author

Botanický ústav AV ?R otevírá 13. 11. dve?e svého brn?nského pracovišt? pro ve?ejnost, v rámci 19. ro?níku Týdne v?dy a techniky AV ?R. Návšt?vníci se budou moci na Dnu otev?ených dve?í seznámit s aktuálním výzkumem ze sv?ta botaniky, prohlédnout si pracovišt? a laborato?e a na chvíli si vyzkoušet práci badatele. Do terénu vezmou v?dci zájemce o víkendu 16.–17. 11., kdy jsou p?ipraveny dva jednodenní výlety na D?vín v CHKO Pálava. Letošním mottem festivalu je „V?da, svoboda, odpov?dnost“, proto nebudou chyb?t p?ednášky na téma globálních hrozeb, jako jsou kvalita vody, ohrožená biodiverzita ?i hospoda?ení v krajin?. Program a registraci na jednotlivé akce najdete od pátku 11. ?íjna na stránce www.tydenvedy.cz.

Den otev?ených dve?í – s v?dci do laborato?í

st?eda 13. 11., 9:00–16:00
Brn?nské pracovišt? BÚ AV, ?R, Brno-st?ed, Lidická 25/27, budova VÚKOZ

Den otev?ených dve?í umožní d?tem, student?m i dosp?lým seznámit se s ?inností brn?nského pracovišt? Botanického ústavu AV ?R a jeho t?í odd?lení – ekologie vegetace, experimentální fykologie a ekotoxikologie a paleoekologické laborato?e. Brány ústavu se otev?ou pro ve?ejnost a školy ve st?edu 13. 11. v 9 hodin. Celý den se budou zájemc?m v?novat v?de?tí pracovníci a odpovídat na jejich zvídavé dotazy. Exkurze budou ukon?eny v 16 hodin p?ednáškou na téma „Co do vody nepat?í“.

„Návšt?vníci se mohou t?šit na ukázky našich sbírek, práci s mikroskopem, uvidí, jak využíváme 3D tisk pro v?decké ú?ely a seznámí se s našimi aktuálními výzkumy z oblasti ekologie vody a vegetace,“ ?íká vedoucí brn?nského pracovišt? Botanického ústavu, Ing. Eliška Maršálková, Ph. D. a dopl?uje: „Dostatek a kvalita pitné vody je v sou?asné dob? velmi diskutované téma. Jsme rádi, že m?žeme ve?ejnosti prezentovat fakta vyplývající z našich aktuálních výzkum? a zárove? edukovat, jak každý m?že p?isp?t ke zlepšení kvality vody.“

Výlet na D?vín – s v?dci do terénu

sobota 16. 11., 09:30
ned?le 17. 11., 09:30
Dolní V?stonice, Na návsi 14, p?ed kostelem
Akce se koná za každého po?así

Jak se sucho podepsalo na zdraví strom? a lesního podrostu? Jaký vliv má hospoda?ení ?lov?ka na biodiverzitu vegetace? Nejen na tyto otázky budou odpovídat odborníci Botanického ústavu a CHKO Pálava na dvou jednodenních výletech na D?vín. B?hem zhruba 5 hodinové procházky poskytnou výklad o historii lesního hospoda?ení, biodiverzit? vegetace a seznámí malé i velké ú?astníky s výsledky dlouhodobého výzkumu, který v oblasti Botanický ústav provádí.

P?ednáška v Nivnici – za v?dci do Karpat

pátek 15. 11., 19:00
Nivnice, nám?stí Míru 176, kinosál Lidového domu Nivnice

Jedine?nost Bílých Karpat zkoumají v?dci po desetiletí. Jsou zde k vid?ní nejcenn?jší lu?ní komplexy Evropy, hodnotné listnaté lesy s ?adou typických druh? karpatské kv?teny i fauny a mnoho dalšího. V?dci Botanického ústavu se ovšem zam??ili na výzkum b?lokarpatských ?as a sinic. Podrobnosti o výzkumu se mohou zájemci dozv?d?t na p?ednášce ?asy, sinice, flóra a vegetace Bílých Karpat.

Botanický ústav AV ?R se na svém pracovišti v Brn? zam??uje na základní i aplikovaný výzkum ekologie vegetace, p?edevším s ohledem na dlouhodobý vývoj i krátkodob?jší dynamiku a interakce lidských spole?ností s p?írodou. T?žišt? výzkumu spo?ívá v propojení n?kolika p?írodov?dných a humanitních disciplín s cílem vysv?tlit zm?ny ve druhovém složení a biodiverzit?.

19. ro?ník festivalu Týden v?dy a techniky AV ?R, který po?ádá Akademie v?d ?eské republiky, se po celé republice uskute?ní od 11. do 17. listopadu. Návšt?vník?m nabídne bohatý program – p?ednášky, prohlídky laborato?í pracoviš? Akademie v?d ?R, filmová promítání, výstavy, science show a mnoho dalšího. Na všechny festivalové akce je vstup tradi?n? zdarma, v?tšinu z nich je však t?eba si rezervovat. Kompletní program pro celou republiku a registrace na jednotlivé akce najdete od pátku 11. ?íjna na stránce www.tydenvedy.cz.