Category archives for Uncategorized

Radiocarbon database published

We published a new paper Towards New Demography Proxies and Regional Chronologies: Radiocarbon Dates from Archaeological Contexts Located in the Czech Republic Covering the Period Between 10,000 BC and AD 1250 describing a new radiocarbon database.

Lesní historie v mapách

V rámci projektu TA?R Zéta Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi jsme spole?n? s Ústavem pro hospodá?skou úpravu les? Brandýs nad Labem (ÚHÚL) jsme vytvo?ili soubor elektronických map, který vypovídá o historii a stavu ?eských les?. Mapy mohou být cennou pom?ckou pro lesnictví i ochranu p?írody. Jsou […]

Pozvánka na seminá? o výmladkových lesích

Zveme vás na seminá? k projektu TA ?R „Obnova výmladkového hospoda?ení: cesta k diverzifikaci využití spole?enského, hospodá?ského a ekologického potenciálu st?edoevropských les?”, který se bude konat 14. zá?í 2021 v Sob?šicích. Sv?j zájem ?i potvrzení o ú?asti na seminá?i prosím posílejte p?es elektronický formulá?: bit.ly/vymladky-2021 Termín p?ihlášek je 8. zá?í […]

Workshop o úhorech

Celý letá?ek je možné stáhnout zde. V p?ípad? zájmu je nutné poslat mail na frei@vupt.cz.

Historical Ecology for the Future Conference

Next week, May 24th to 28th, the Historical Ecology for the Future conference, co-organized by members of our department, is going to take place online. The program is available here.

P?ednáška v rámci Dn? elektronové mikroskopie

Srde?n? Vás zveme na online p?ednášku naší kolegyn? Markéty Fránkové na téma: Výzkum rozsivek s využitím elektronového mikroskopu. P?ednáška se koná v rámci brn?nské akce Dny elektronové mikroskopie Dny elektronové mikroskopie 2021 – Dny elektronové mikroskopie v Brn? | 14.–18. 4. 2021 (brno.cz) P?ednáška prob?hne na MS Teams a je nutné se na ni […]

New postdoc position – Functional plant community change (deadline 21 March)

We are looking for a postdoc to participate on a new project. Further information below:   POSTDOC POSITION – FUNCTIONAL PLANT COMMUNITY CHANGE (f/m) Join our international team of over 150 researchers and take advantage of the facilities and support provided by the Institute of Botany of the Czech Academy […]

New projects

At the beginning of 2021, we launched three new projects, of which we are principal investigators or co-investigators. Specifically, these are two projects funded by the Technology Agency of the Czech Republic and one project funded by the Czech Science Foundation: Causes of decline and a system of effective restoration […]

Záznam z konference Zavád?ní agrolesnictví v praxi (in Czech)

On December 10, 2020, a conference dedicated to agroforestry took place. It was part of the Agroforestry – potential for regional development and sustainable rural landscapes project. A recording of the lectures (in Czech) is available here.

Fellowship of Antoine Becker-Scarpitta

Antoine Becker-Scarpitta is coming to the Department for a two-year fellowship thanks to the project Marie Sk?odowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2019). He is going to work on the BIODYNA project (BIOdiversity DYNAmic) under the supervision of Radim Hédl. Project abstract: Anthropogenic global changes have caused major […]

Videa o pylech

Vytvo?ili jsme krátká populariza?ní videa v?novaná pyl?m. Pylová detektivka; Rostliny a jejich pyl (prezentace/výukový materiál ke stažení ve formátu pdf); Pyloví šampioni na INSTAGRAMU (v rámci týdne Fascinated by pollen).

Tropické lesy dokáží odolávat zvyšujícím se teplotám, ale jen do ur?ité míry

Klimatická zm?na chystá tropickým les?m nejistou budoucnost. Nová studie publikovaná v ?asopise Science ukazuje, že i v teplejších podmínkách mohou tropické lesy nadále ukládat velké objemy uhlíku, pokud ovšem sou?asn? omezíme produkci skleníkových plyn?. Na zmín?né studii se podíleli i t?i v?dci z ?eské republiky. Tropické lesy dlouhodob? absorbují oxid uhli?itý, uvoln?ný […]

Koruny strom? chrání lesní rostliny p?ed globálním oteplováním

Teplotn? stabiln?jší lesní prost?edí pod korunami strom? chrání lesní organismy p?ed teplotními extrémy, a ovliv?uje tak jejich reakci na globální oteplování. Lesní rostliny proto mnohem výrazn?ji reagují na zm?ny v zápoji stromového patra než na celkové oteplování klimatu. K t?mto záv?r?m došla mezinárodní studie, na níž se podílelo šest v?dc? […]

V lesích mizí vzácné druhy rostlin. M?že za to nár?st dusíku.

V opadavých lesích Evropy jsou vzácn?jší druhy rostlin vytla?ovány t?mi hojn?jšími. Tento vývoj m?že souviset se zvýšenou depozicí dusíku. Zjistil to mezinárodní tým v?dc? sdružený kolem iniciativy forestREplot, ve které p?sobí i v?dci Botanického ústavu AV ?R. Jejich výsledky byly publikovány v ?asopise Nature Ecology & Evolution. V?dci analyzovali rozsáhlou databázi […]

V?da na doma: Co kvete na ja?e (video)

V rámci V?dy na doma jsme spole?n? se Studiem audiovizuální techniky Akademie p?ipravili video Co kvete na ja?e. Krom? toho se m?žete podívat na prezentaci, pr?vodce do terénu v pdf.

Follow us on Twitter

Get the latest news and events on our new Twitter! Tweets by VegetPaleo Tweets by VegetPaleo

Dny otev?ených dve?í 2019

Botanický ústav AV ?R otevírá 13. 11. dve?e svého brn?nského pracovišt? pro ve?ejnost, v rámci 19. ro?níku Týdne v?dy a techniky AV ?R. Návšt?vníci se budou moci na Dnu otev?ených dve?í seznámit s aktuálním výzkumem ze sv?ta botaniky, prohlédnout si pracovišt? a laborato?e a na chvíli si vyzkoušet práci badatele. […]