Category archives for Uncategorized

K?rovcová krize v LN

V sobotních (31.8.2019) Lidových novinách si m?žete p?e?íst ?lánek založený na páte?ní tiskové konferenci, která se v?novala krizi ?eských les? a lesnictví.

V?dci pro les: vyjád?ení Radima Hédla

Sou?asná (a dlouhotrvající) krize ?eských les? a lesnictví vyvolala ohlas v?dc? z r?zných obor?. Jejich stanovisko k tomuto stavu si m?žete p?e?íst zde. Akademie v?d ?R vydala tiskovou zprávu, ke které byla dnes svolaná tisková konference. Botanický ústav zde zastupoval vedoucí odd?lení Radim Hédl. Jeho vyjád?ení týkající se biologických aspekt? […]

New key to the Czech flora has been published

The second, completely revised and extended edition of the Key to the Flora of the Czech Republic has just been published by Academia. The main editor of the new Key is Zden?k Kaplan from the Institute of Botany. More than 3.700 plant species and subspecies are described in the Key. […]

Exkurze na odd?lení

Dne 24. dubna 2019 se na našem pracovišti uskute?nila exkurze pro d?ti ze ZŠ Hluk a ze v?ela?ského kroužku p?i ZŠ Žeb?tín. V?dkyn? z Paleoekologické laborato?e d?tem popovídaly o rekonstrukci vývoje vegetace v minulých dobách, o pylových zrnech v medu, rozsivkách a základech mikroskopických technik. Následovaly praktické ukázky mikroskopování ve […]

Služba Plant.id vyhrála cenu Nápad roku

Aplikace na automatickou identifikaci rostlin, na které se ve volném ?ase podílí i jeden ze zam?stnanc? odd?lení, získala v sout?ži AI awards první cenu za Nápad roku.

T?i nové projekty TA?R

Letos jsme získali t?i nové projekty Technologické agentury ?R: Obnova výmladkového hospoda?ení: cesta k diverzifikaci využití spole?enského, hospodá?ského a ekologického potenciálu st?edoevropských les? Úloha milí?iš? z hlediska kulturního d?dictví a ochrany krajiny Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zem?d?lské krajin? pomocí alternativních zp?sob? hospoda?ení na loukách a pastvinách

Program AV ?R Otev?ená v?da

V rámci programu Otev?ená v?da AV ?R se u nás letos uskute?nily v?decké stáže pro st?edoškolské studenty. Na Odd?lení vegeta?ní ekologie probíhala pod vedením R. Hédla stáž zam??ená na výzkum ekologie lesa a v Paleoekologické laborato?i pod vedením M. Fránkové stáž zam??ená na studium výskytu a ekologických nárok? rozsivek.

Konference/workshop o Agrolesnictví v ?R

Zveme vás na konferenci o agrolesnictví, více informací na letá?ku níže a Facebooku. Registrace na: https://goo.gl/forms/S7njBRYVnN8yNKWF3 Nebo p?es email: chladova@ftz.czu.cz Ú?ast na konferenci/workshopu, ob?erstvení i ob?d jsou zdarma.

Den otev?ených dve?í

Ve st?edu 7. 11., 9:00–17:00 se na našem odd?lení uskute?ní Den otev?ených dve?í. Více informací zde.  

Cena Akademie v?d ?R

Cenu Akademie v?d ?R pro mladé v?decké pracovníky do 35 let získal Ond?ej Vild za výzkum na téma Obnova rostlinné biodiverzity tradi?n? obhospoda?ovaných les?. http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Cenu-AV-CR-2018-obdrzeli-biolog-historik-ci-matematik/

Krátký film o výzkumu na D?vín?

<div style=”width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.250%;”><iframe src=”https://streamable.com/s/1wdw4/yvccud” frameborder=”0″ width=”100%” height=”100%” allowfullscreen style=”width: 100%; height: 100%; position: absolute;”></iframe></div>

New IAVS Working group: Historical vegetation ecology

Radim Hédl and Guillaume Decocq (University of Picardy, FR), initiated the establishment of the Historical vegetation ecology Working group of the International Association for Vegetation Science (IAVS). The new working group was officially established at the IAVS Council meeting on 25th July 2018. The Working group is devoted to the study of plant species and […]

Rozhovor s Vlastou Jankovskou o “pylové kalamit?”

Naše p?ední odbornice na palynologii ocen?ná medailí G. J. Mendela za zásluhy v biologických v?dách RNDr. Vlasta Jankovská, CSc. byla oslovena redaktorem ?asopisu Blesk a požádána o vyjád?ení k sou?asné “pylové kalamit?”. V ned?lním vydání Blesku (6. kv?tna 2018) s ní vyšel rozhovor s názvem Záplava pylu v ?esku je […]

Visit of Aarón Santana

Thanks to the Mobility project of the Czech Academy of Sciences, we are happy to host Aarón M. Santana Cordero for six months. During hist stay, he will explore historical ecological methods in collaboration with Péter Szabó.

Windstorms and forest disturbances in the Czech Lands: 1801–2015

The article Windstorms and forest disturbances in the Czech Lands: 1801–2015 was published in March 2018 in Agricultural and Forest Meteorology, under the past project Windstorms in the Czech Lands during the past 500 years. Péter Szabó and Silvie Suchánková from the Department of Vegetation Ecology participated on it. You can […]

Earth sciences: Borneo’s forests are a vulnerable tropical carbon sink

Radim Hédl from the Department of Vegetation Ecology participated on a study elucidating mechanisms of functioning of tropical rainforests in Borneo, acting as atmospheric carbon dioxide sink. Press release from the publisher of the journal Nature Communications, where the study was published, states: Borneo’s intact forests have been growing and removing carbon […]

Den otev?ených dve?í 2017

V rámci Týdne v?dy a techniky AV ?R u nás prob?hl ve st?edu 8. 11. 2017 Den otev?ených dve?í.

Den otev?ených dve?í

V rámci Týdne v?dy a techniky AV ?R, Vás srde?n? zveme na Den otev?ených dve?í.

Special Issue of Folia Geobotanica

The special issue of Folia Geobotanica is focused on coppicing systems was published. It is edited by Radim Hedl, Jorg Ewald, Markus Bernhardt-Romermann and Keith Kirby. Individual articles to read here.

Péter Szabó elected new President of the European Society for Environmental History

At its 9th Biennial Conference in Zagreb, the European Society for Environmental History (ESEH) elected a new Board with Péter Szabó as President. Péter Szabó is an historical ecologist and environmental historian. He works at the Department of Vegetation Ecology of the Institute of Botany of the Czech Academy of […]