Ji?í Vaní?ek

P?i studiu lesnictví na ?ZU m? za?ínala stále více lákat vegeta?ní ekologie, a tak jsem se rozhodl p?estoupit na odd?lení geobotaniky na p?írodov?decké fakult? University Karlovy, kde v sou?asnosti dokon?uji magisterské studium. Zajímám se p?edevším o vegetaci evropských les? a interakce patogen? s hostitelskými rostlinami a prost?edím, ale i o témata jako p?írod? blízké hospoda?ení v lesích, nebo tradi?ní postupy hospoda?ení na orné p?d?. Mimo studium se aktivn? v?nuji provád?ní managementových opat?ení v chrán?ných územích a p?íležitostn? se snažím bojovat proti zar?stání ?eské krajiny s motorovou pilou v ruce.