Laborato?e

Všem zájemc?m o rychlé a kvalitní analýzy nabízíme služby našich laborato?í. Ceníky prací pro jednotlivé zakázky s informacemi o poskytovaných službách naleznete v odkazech níže.


Laborato? pro analýzu p?dního a rostlinného materiálu

Naše laborato? umíst?ná v centru Brna na adrese Lidická 25/27 disponuje moderním p?ístrojovým vybavením. To umož?uje stanovovat v p?dních vzorcích obsah fosforu, draslíku, forem dusíku i celkového dusíku. Krom? p?dních vzork? je možné stejným zp?sobem analyzovat rostlinný materiál. K dispozici je automatický analyzátor pH, který je ur?en ke zpracování velkého množství vzork?.

Nabízíme tyto typy analýz:

  • Stanovení pH v r?zných typech roztok?.
  • Stanovení obsahu fosforu, draslíku a forem dusíku pomocí spektrofotometrické analýzy (p?ístroje Skalar SAN++ a plamenový fotometr).
  • Stanovení celkového dusíku pomocí mineralizace v diges?ním bloku.
  • Stanovení obsahu organické hmoty spalováním.

Všechny analýzy provádíme také pro pot?eby zákazník? mimo naše pracovišt?. Nabízíme vysokou kvalitu za p?íznivé ceny. V p?ípad? zájmu ?i jakýchkoli dotaz? k metodám a cen? analýz nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Ceník prací najdete zde.

Kontakt: Radim Hédl