Land use, sociální změny a lesy v pravěku střední Evropy. Modelovací přístupy k interakcím člověka a životního prostředí

 

Identifikační kód projektu: 19-20970Y

Financování: Czech Science Foundation

Hlavní řešitelská instituce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. (hlavní řešitel Mgr. Jan Kolář, Ph. D.)

Období řešení: 2019-2021

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na interakce pravěkých společností a jejich životního prostředí ve střední Evropě. Hlavní otázky cílí na pravěké land use, populační dynamiku, společenské změny a lesy. K vytváření modelů využijeme archeologická a paleoekologická data dostupná pro Českou republiku. Projekt se zaměří zejména na čtyři časová období, během nichž je v archeologických pramenech známa evidence o významných sociálních transformacích s potenciálem krajinného dopadu – 5500 př. n. l. (počátek zemědělství a chovu dobytka), 4000 př. n. l. (významný propad v množství archeologických lokalit), 2500 př. n. l. (počátek nárůstu archeologické evidence následovaný počátkem doby bronzové), 1000 př. n. l. (pozdní doba bronzová s nejvyšším archeologickým záznamem z celého českého pravěku). Očekávané výsledky přispějí k poznání změn land use a vegetačního pokryvu během holocénu střední Evropy, role člověka v procesu šíření některých druhů stromů, vlivu minulého land use na současnou podobu vegetace a sídelní dynamiky různých regionů České republiky.

Členové týmu:

Jan Kolář
Peter Tkáč
Vojtěch Abraham
Martin Macek