Land use, sociální zm?ny a lesy v prav?ku st?ední Evropy. Modelovací p?ístupy k interakcím ?lov?ka a životního prost?edí

 

Identifika?ní kód projektu: 19-20970Y

Financování: Czech Science Foundation

Hlavní ?ešitelská instituce: Botanický ústav AV ?R, v.v.i. (hlavní ?ešitel Mgr. Jan Kolá?, Ph. D.)

Období ?ešení: 2019-2021

Popis projektu:

Projekt se zam??uje na interakce prav?kých spole?ností a jejich životního prost?edí ve st?ední Evrop?. Hlavní otázky cílí na prav?ké land use, popula?ní dynamiku, spole?enské zm?ny a lesy. K vytvá?ení model? využijeme archeologická a paleoekologická data dostupná pro ?eskou republiku. Projekt se zam??í zejména na ?ty?i ?asová období, b?hem nichž je v archeologických pramenech známa evidence o významných sociálních transformacích s potenciálem krajinného dopadu – 5500 p?. n. l. (po?átek zem?d?lství a chovu dobytka), 4000 p?. n. l. (významný propad v množství archeologických lokalit), 2500 p?. n. l. (po?átek nár?stu archeologické evidence následovaný po?átkem doby bronzové), 1000 p?. n. l. (pozdní doba bronzová s nejvyšším archeologickým záznamem z celého ?eského prav?ku). O?ekávané výsledky p?isp?jí k poznání zm?n land use a vegeta?ního pokryvu b?hem holocénu st?ední Evropy, role ?lov?ka v procesu ší?ení n?kterých druh? strom?, vlivu minulého land use na sou?asnou podobu vegetace a sídelní dynamiky r?zných region? ?eské republiky.

?lenové týmu:

Jan Kolá?
Peter Tká?
Vojt?ch Abraham
Martin Macek