Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.

E-mail: lukas.kala@gmail.com

Lukáš Kala vystudoval Humanitní environmentalistiku na Fakult? sociálních studií v Brn?, kde také v rámci doktorského programu Sociologie obdržel Ph.D. diplom. Zabývá se tématy na pomezí environmentalistiky a sociologie. Zejména se v?nuje výzkumu environmentálních aspekt? životního zp?sobu. V rámci diserta?ní práce se zam??il na výzkum jedno?lenných domácností a ve spoluautorství publikoval monografii SAMI DOMA (2014). V navazujících projektech se zam??il na výzkum ekologicky p?íznivého životního zp?sobu. S týmem prof. Hany Librové se podílel na t?etí vln? longitudinálního šet?ení tzv. „dobrovoln? skromných“, jehož výstupem byla mimo jiné publikace V?rní a rozumní (2017). V poslední dob? se za?íná v?novat také aplikovanému sociáln? v?dnímu výzkumu. Na Botanickém ústavu AV ?R se v rámci projektu TA?R „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“ v?nuje výzkumu sociáln?-v?dních aspekt? p?stování d?evin v zem?d?lské krajin?.

Curriculum vitae

Publikace

PELIKÁN, Vojt?ch, Lucie GAL?ANOVÁ a Lukáš KALA. Ecological habitus intergenerationally reproduced: The children of Czech ‘voluntary simplifiers’ and their lifestyle. Journal of Consumer Culture, 2018.

KALA, Lukáš, Lucie GAL?ANOVÁ a Vojt?ch PELIKÁN. Narratives and Practices of Voluntary Simplicity in the Czech Post-Socialist Context. Sociologický ?asopis / Czech Sociological Review, Akademie v?d ?R, Sociologický ústav, 2017, ro?. 53, ?. 6, s. 833-855. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.6.377.

KALA, Lukáš. GREEN AND SINGLE: THE ROLE OF GREEN DISTINCTION AMONG ENVIRONMENTALISTS. Human affairs, Slovenská akadémia vied, 2017, ro?. 27, ?. 2, s. 192-204. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2017-0017.

KALA, Lukáš. Green and single : The role of green distinction among environmentalists. Human affairs, Berlin: Walter de Gruyter, 2017, ro?. 27, ?. 2, s. 192-204. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2017-0017.

SOVOVÁ, Lucie, Jan DOSTALÍK, Lukáš KALA, Zbyn?k UL?ÁK a Radoslava KRYLOVÁ. Zahrádká?ské osady v Brn? : p?íležitost pro zkoumání lidí a p?írody. Geografické rozhledy, Nakladatelství ?eské geografické spole?nosti s.r.o., 2017, ro?. 27, ?. 2, s. 28-31. ISSN 1210-3004.

KALA, Lukáš, Lucie GAL?ANOVÁ a Vojt?ch PELIKÁN. Residential preferences in the context of voluntary simple lifestyles: What motivates contemporary Czech simplifiers to reside in the countryside? Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, DE GRUYTER OPEN, 2016, Vol. 26, Num. 4, s. 410-421. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2016-0035.

LIBROVÁ, Hana, Vojt?ch PELIKÁN, Lucie GAL?ANOVÁ a Lukáš KALA. V?rní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti (“The Faithful and the Reasonable: Chapters on Ecological Foolishness”). Brno: Munipress, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4.

KALA, Lukáš. The Environmental Impact of Singles’ Consumer Behaviour: Is the Lifestyle of Singles Inevitably Environmentally More Damaging? Sociální studia, Masarykova univerzita, 2015, Vol. 12/2015, ?. 3, s. 53-69. ISSN 1214-813X.

FRA?KOVÁ, Eva, Jan FOUSEK, Lukáš KALA and Jan LABOHÝ. Transaction network analysis for studying Local Exchange Trading Systems (LETS): Research potentials and limitations. Ecological Economics, 2014, Vol. 107, November 2014, s. 266-275. ISSN 0921-8009. doi:10.1016/j.ecolecon.2014.09.009.

KALA, Lukáš. The Role of Citizenship Responsibility for Environment within Individualized Society. In Engaging with Environmental Justice: Governance, Education and Citizenship. Oxford, United Kingdom: The Inter-disciplinary.Net, 2011. s. 23-35, 13 s. Critical Issues. ISBN 978-1-84888-062-7.

KALA, Lukáš. Privatization of Responsibility for Climate Change: A Promising Way? In Lucas Andrianos. Ecological Theology And Environmental Ethics Vol.2. 1. vyd. Chania: Orthodox Academy of Crete Publications: INSTITUTE OF THEOLOGY AND ECOLOGY ORTHODOX ACADEMY OF CRETE, 2012. s. 262-271, 10 s. ISBN 978-960-86383-7-2.

KALA, Lukáš. Zelení singles: Analýza profil? environmentalistických seznamek (Green Singles: The Analysis of Profiles on Dating Sites for Environmentalists). Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2013, ro?. 10, ?. 1, s. 129-146. ISSN 1214-813X.

KALA, Lukáš, Eva FRA?KOVÁ, Jan LABOHÝ and Jan FOUSEK. Let’s Start New A Lets: Learning From A Case-Study Investigation In Brno, Czech Republic. Envigogika, Praha: Univerzita Karlova, 2013, ro?. 8, ?. 4, s. 1-10. ISSN 1802-3061.

KALA, Lukáš and Tomáš CHABADA. Analýza a hodnocení sociáln? ekonomických dopad? na rozvoj spole?nosti v územích chrán?ných pro akumulaci povrchových vod (Analysis and evaluation of socioeconomic impacts on community development in areas protected for surface water storage). Brno, FSS MU: Výzkumný ústav vodohospodá?ský T. G. Masaryka, ve?ejná výzkumná instituce, 2014. 97 s.

VACKOVÁ, Barbora, Lucie GAL?ANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ and Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jedno?lenných domácnostech. (Living Solo: Housing, Work, and Relationships of People Living in Single-member Households). ?ervený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2014. 259 s. ISBN 978-80-7465-185-4.