Mgr. Martina Sychrová

E-mail: sychrova.martina@gmail.com

Martina Sychrová vystudovala fyzickou geografii na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity, kde se ve svých záv?re?ných pracích zabývala invazní ekologií rostlin. V sou?asnosti pokra?uje na stejném ústavu v doktorském studiu. Její hlavní téma jsou rostlinné invaze a zm?ny jejich vlastností podél environmentálních a geografických gradient?. Mezi konkrétní témata pat?í modelování rozší?ení nep?vodních druh? ?i vztah diverzity nep?vodních druh? k historickém vývoji krajiny.