Mgr. P?emysl Bobek

E-mail: premysl.bobek@ibot.cas.cz

Telefon: +420 777 477 785

Vystudoval odbornou biologii na P?írodov?decké fakult? University Karlovy v Praze, kde v sou?asnosti na Kated?e botaniky dokon?uje postgraduální studium botaniky.   Zabývá se vlivem požárových disturbancí na dlouhodobý vývoj lesních ekosystém?, detekcí požárem indukovaných vegeta?ních zm?n a hledání faktor? ovliv?ujících požárovou dynamiku v pr?b?hu Holocénu.  Využívá p?edevším metody analýzy uhlík? uchovaných v sedimentárním záznamu ?i p?dním prost?edí k odvození historického požárového režimu, tedy frekvence, intenzity a prostorové struktury d?ív?jších požár?.  Výsledky slouží k pochopení vzájemných interakcí mezi požáry, klimatem, vegetací a ?lov?kem v postglaciálu, avšak jsou také d?ležitým p?edpokladem pro zhodnocení možných trajektorií  vývoje pod vlivem m?nícího se klimatu. Dále se zam??uje na aplikaci metod prostorového modelování v paleoekologickém výzkumu, p?edevším prediktivního modelování výskytu druh?.

Curriculum vitae

Seznam publikací