Mgr. Přemysl Bobek

E-mail: premysl.bobek@ibot.cas.cz

Telefon: +420 777 477 785

Vystudoval odbornou biologii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze, kde v současnosti na Katedře botaniky dokončuje postgraduální studium botaniky.   Zabývá se vlivem požárových disturbancí na dlouhodobý vývoj lesních ekosystémů, detekcí požárem indukovaných vegetačních změn a hledání faktorů ovlivňujících požárovou dynamiku v průběhu Holocénu.  Využívá především metody analýzy uhlíků uchovaných v sedimentárním záznamu či půdním prostředí k odvození historického požárového režimu, tedy frekvence, intenzity a prostorové struktury dřívějších požárů.  Výsledky slouží k pochopení vzájemných interakcí mezi požáry, klimatem, vegetací a člověkem v postglaciálu, avšak jsou také důležitým předpokladem pro zhodnocení možných trajektorií  vývoje pod vlivem měnícího se klimatu. Dále se zaměřuje na aplikaci metod prostorového modelování v paleoekologickém výzkumu, především prediktivního modelování výskytu druhů.

Curriculum vitae

Seznam publikací