Obnova výmladkového hospoda?ení: cesta k diverzifikaci využití spole?enského, hospodá?ského a ekologického potenciálu st?edoevropských les?

Identifika?ní kód projektu: TL02000314

Financování: Technologická agentura ?R

Hlavní ?ešitelská instituce: Botanický ústav AV ?R, v.v.i. (?ešitel Radim Hédl)

Období ?ešení: 2019–2022

Spolu?ešitelé:
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Karel Stibral)
Lesnická a d?eva?ská fakulta Mendelovy univerzity v Brn? (Martin Šrámek)
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic (Jan Skalík)

Popis projektu:
Cílem projektu je podpo?it obnovu výmladkového hospoda?ení v ?R. Jde o prozkoumání a p?ekonání bariér, které mají komplexní povahu. ?ešení proto vyžaduje aplika?n? orientovaný výzkum propojující n?kolik r?zných disciplín. V rámci projektu budou vytvo?eny a aplikovány komunika?ní a informa?ní nástroje cílené na lesní hospodá?e (L?R, soukromé vlastníky), ochranu p?írody (MŽP, AOPK) a obecní samosprávy. B?hem projektu budeme provád?t terénní výzkum na n?kolika lokalitách, což p?inese data využitelná ve výstupech projektu. Ke konci projektu, v roce 2022, budou na základ? práce s uvedenými cílovými skupinami a terénního výzkumu vytvo?eny výstupy projektu, které budou dále sloužit k ší?ení informací o environmentálních, ekonomických a sociálních p?ínosech výmladkového hospoda?ení.

?lenové týmu za Botanický ústav:
Radim Hédl
Markéta Chudomelová
Silvie Suchánková
Péter Szabó
Ond?ej Vild