Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů

Identifikační kód projektu: TL02000314

Financování: Technologická agentura ČR

Hlavní řešitelská instituce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. (řešitel Radim Hédl)

Období řešení: 2019–2022

Spoluřešitelé:
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (Karel Stibral)
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (Martin Šrámek)
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic (Jan Skalík)

Popis projektu:
Cílem projektu je podpořit obnovu výmladkového hospodaření v ČR. Jde o prozkoumání a překonání bariér, které mají komplexní povahu. Řešení proto vyžaduje aplikačně orientovaný výzkum propojující několik různých disciplín. V rámci projektu budou vytvořeny a aplikovány komunikační a informační nástroje cílené na lesní hospodáře (LČR, soukromé vlastníky), ochranu přírody (MŽP, AOPK) a obecní samosprávy. Během projektu budeme provádět terénní výzkum na několika lokalitách, což přinese data využitelná ve výstupech projektu. Ke konci projektu, v roce 2022, budou na základě práce s uvedenými cílovými skupinami a terénního výzkumu vytvořeny výstupy projektu, které budou dále sloužit k šíření informací o environmentálních, ekonomických a sociálních přínosech výmladkového hospodaření.

Členové týmu za Botanický ústav:
Radim Hédl
Markéta Chudomelová
Silvie Suchánková
Péter Szabó
Ondřej Vild