Polyploidie, ekologická nika a demografický vývoj jednoletého mok?adního rostlinného druhu Cyperus fuscus

Financování: Ministerstvo školství, mládeže a t?lovýchovy

?íslo smlouvy: MSMT-2956/2012-36

Hlavní ?ešitel: Kate?ina Šumberová

Spolu?ešitel: So?a Píšová (Univerzita Karlova, P?írodov?decká fakulta)

Partne?i: Karin Tremetsberger (Universität für Bodenkultur, Rakousko)

Období ?ešení: 2012–2013

Popis projektu:
Naším cílem je vymezit rozší?ení diploidních a tetraploidních populací druhu Cyperus fuscus (t?ída Isoëto-Nanojuncetea) a ekologickou niku obou cytotyp? ve st?edoevropském prostoru, který zahrnuje Rakousko, ?eskou republiku a Slovensko. Krom? toho se zam??íme na zdokumentování historických demografických zm?n v populacích Cyperus fuscus. Specifické otázky, na které budeme hledat odpov??: (1) Jaké je rozší?ení diploidních a tetraploidních populací druhu Cyperus fuscus v Rakousku, ?eské Republice a na Slovensku? (2) Jsou diploidi a tetraploidi ekologicky odlišní a osídlují rozdílné niky? (3) Jak byly populace druhu Cyperus fuscus ve studované oblasti historicky ovlivn?ny?