Polyploidie, ekologická nika a demografický vývoj jednoletého mokřadního rostlinného druhu Cyperus fuscus

Financování: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Číslo smlouvy: MSMT-2956/2012-36

Hlavní řešitel: Kateřina Šumberová

Spoluřešitel: Soňa Píšová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Partneři: Karin Tremetsberger (Universität für Bodenkultur, Rakousko)

Období řešení: 2012–2013

Popis projektu:
Naším cílem je vymezit rozšíření diploidních a tetraploidních populací druhu Cyperus fuscus (třída Isoëto-Nanojuncetea) a ekologickou niku obou cytotypů ve středoevropském prostoru, který zahrnuje Rakousko, Českou republiku a Slovensko. Kromě toho se zaměříme na zdokumentování historických demografických změn v populacích Cyperus fuscus. Specifické otázky, na které budeme hledat odpověď: (1) Jaké je rozšíření diploidních a tetraploidních populací druhu Cyperus fuscus v Rakousku, České Republice a na Slovensku? (2) Jsou diploidi a tetraploidi ekologicky odlišní a osídlují rozdílné niky? (3) Jak byly populace druhu Cyperus fuscus ve studované oblasti historicky ovlivněny?