Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků (SUTR)

Identifikační kód projektu: SS03010065

Financování: Technologická agentura ČR

Hlavní řešitel: Radim Hédl

Spoluřešitelé: Agrovýzkum Rapotín (M. Mrázková), Výzkumný ústav krajinného a okrasného zahradnictví Silva Taroucy (J. Houška)

Období řešení: 01/2021–12/2023

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je obnova a management prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků. Tyto evropsky významné biotopy v Hrubém Jeseníku aktuálně velkoplošně odumírají a správa ochrany přírody urgentně hledá efektivní řešení. Na základě komplexního výzkumu možných příčin, kombinujícím observační a experimentální přístup, bude vytvořena metodika stanovující účinná opatření k obnově v krátkodobém horizontu. Nově získaná data umožní posoudit dlouhodobý kontext využívání subalpínského bezlesí Hrubého Jeseníku a formulovat strategii péče o daná stanoviště.

Členové týmu za BÚ:
Přemysl Bobek
Lýdie Dudová
Markéta Chudomelová
Radim Hédl
Péter Szabó