P?í?iny úpadku a systém ú?inné obnovy prioritních typ? stanoviš? subalpínských trávník? (SUTR)

Identifika?ní kód projektu: SS03010065

Financování: Technologická agentura ?R

Hlavní ?ešitel: Radim Hédl

Spolu?ešitelé: Agrovýzkum Rapotín (M. Mrázková), Výzkumný ústav krajinného a okrasného zahradnictví Silva Taroucy (J. Houška)

Období ?ešení: 01/2021–12/2023

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je obnova a management prioritních typ? stanoviš? subalpínských trávník?. Tyto evropsky významné biotopy v Hrubém Jeseníku aktuáln? velkoplošn? odumírají a správa ochrany p?írody urgentn? hledá efektivní ?ešení. Na základ? komplexního výzkumu možných p?í?in, kombinujícím observa?ní a experimentální p?ístup, bude vytvo?ena metodika stanovující ú?inná opat?ení k obnov? v krátkodobém horizontu. Nov? získaná data umožní posoudit dlouhodobý kontext využívání subalpínského bezlesí Hrubého Jeseníku a formulovat strategii pé?e o daná stanovišt?.

?lenové týmu za BÚ:
P?emysl Bobek
Lýdie Dudová
Markéta Chudomelová
Radim Hédl
Péter Szabó