Implementace v?dy a výzkumu do výuky – OPVK MŠMT 2012-2015

M??ení struktury d?evin v primárním tropickém lese v Bruneji (zá?í 2011, foto M. Svátek)

M??ení struktury d?evin v primárním tropickém lese v Bruneji (zá?í 2011, foto M. Svátek)

Cílem projektu je implementovat moderní postupy a poznatky v?dy do vývoje a výuky ve studijních programech Lesnické a d?eva?ské fakulty Mendelovy univerzity v Brn?. Student?m budou zprost?edkovány informace o projektech ?ešených na p?edních v?deckých pracovištích, což zvýší úrove? vzd?lání v bakalá?ských, magisterských a dokrorských studijních programech. Vybraným student?m bude umožn?no podílet se na n?kolika b?žících projektech v ?R i zahrani?í. Budou se podílet na sb?ru a vyhodnocování dat a u vybraných student? také formou ?ešení záv?re?ných prací, které tak budou sou?ástí zde p?edstavovaného projektu.

Herbá?ování položek sebraných z trvalých ploch v primárním tropickém lese v Bruneji (listopad 2011, foto R. Hédl)

Herbá?ování položek sebraných z trvalých ploch v primárním tropickém lese v Bruneji (listopad 2011, foto R. Hédl)

Botanický ústav AV ?R je partnerem Mendelovy univerzity. Jeho zapojení je formou školení student? podílejících se na ?ešení výzkumných projekt?, formou krátkodobých stáží a ú?astí na konferencích se spole?nými p?ísp?vky pracovník? Botanického ústavu a student? a pracovník? Mendelovy univerzity.

Klí?ová je spolupráce na n?kolika b?žících zahrani?ních projektech. V rámci p?edm?tu Vegeta?ní ekologie trop? budou zapojeny tyto projekty:

  • Brunej: dynamika primárního smíšeného nížinného dvouk?ídlá?ového lesa. Od roku 2007 spolupracují Brunejská univerzita, Botanický ústav AV ?R, Mendelova univerzita a Univerzita Palackého na dlouhodobém monitoringu trvalých ploch založených v roce 1991. Opakované m??ení strom? umož?uje sledovat a modelovat dynamiku d?evin ve zkoumaném lesním ekosystému.
  • Malajsie: zapojení do mezinárodních projekt? S.A.F.E. (http://www.safeproject.net/) a Sabah Biodiversity Experiment, SBE (http://www.ieu.uzh.ch/research/ecology/biodiversity/sabah.html)
  • Etiopie: agroekologie kávovníkových plantáží.
  • Argentina: výzkum vegetace formací caldenal/espinal.

Kontakt:

Mgr. MgA. Radim Hédl, PhD

tel.: +420 541 126 219

e-mail: radim.hedl@ibot.cas.cz