Výmladkové lesy jako produk?ní a biologická alternativa budoucnosti

COPPICE
CZ.1.07/2.3.00/20.0267

http://coppice.eu/

Cílem projektu je vytvo?ení, stabilizace a excelence v?deckého týmu a cílových skupin (CS) v problematice výmladkových les? – jejich historie, ekologie, hospoda?ení a funkcí v širším krajinném m??ítku.
Cíle projektu bude dosaženo:

 • v?deckou prací týmu složeného z pracovník? lesnické a d?eva?ské fakulty MENDELU, Botanického ústavu AV ?R, Centra pro klimatickou zm?nu AV ?R a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • p?ednáškovou a školící ?inností ?ešitelského týmu pro studenty MENDELU a dalších univerzit
 • vzd?láváním ?len? ?ešitelského týmu zejména na špi?kových zahrani?ních pracovištích a formou p?ednášek a workshop? pozvaných zahrani?ních odborník?
 • oboustrannou vzd?lávací spoluprací mezi ?ešitelským týmem a odborníky z ochrany p?írody a lesního hospodá?ství, kte?í se zam??ují na problematiku výmladkových les?.

Do všech ?ty? zp?sob? dosažení cíl? bude implementován mezinárodní rozm?r díky ?ízení projektu zahrani?ním v?dcem s významným postavením v IUFRO (Mezinárodní unii lesnických výzkumných organizací) bude vždy kladen d?raz na mezinárodní spolupráci, konzultace, školení, studium a mobilitu zejména ?len? ?ešitelského týmu. Dalším mezinárodním rozm?rem projektu je zapojení týmu do ?innosti st?edo- a východoevropské pobo?ky EFI (Evropský lesnický ústav) ve Vídni, která má problematiku hospoda?ení a ochrany výmladkových les? za?azenou na jedno z prioritních míst své ?innosti. 

 

Celkovým výstupem projektu budou

 • posílení excelence v?deckého multidisciplinárního týmu a zvýšení internacionalizace týmu
 • p?vodní v?decké práce v mezinárodních v?deckých ?asopisech
 • p?ednášky a workshopy pro všechny cílové skupiny
 • individuální studijní pobyty zvyšující kvalifikaci ?len? ?ešitelského týmu.

Partne?i projektu jsou:


Klí?ové aktivity

 1. Podpora vytvá?ení kvalitních tým? výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje
 2. P?íprava zapojení a zapojení do mezinárodních sítí a projekt? v oblasti výzkumu a vývoje
 3. Další vzd?lávání a rozvoj extrakurikulárních kompetencí pracovník? výzkumu a vývoje v oblasti ?ízení výzkumu a vývoje
 4. Podpora intersektorální mobility