Propojení monitoringu prost?edí, biologických proces? a hospoda?ení v rybnících: p?ípadová studie založená na využití stabilního systému senzor?

Identifika?ní ?íslo projektu: LD14045
program: LD – COST CZ
poskytovatel: MŠMT
?ešitel projektu: Kate?ina Šumberová
trvání projektu: 1. 4. 2014.-29. 10. 2016

Údaje k zast?ešující akci COST

název akce: Networking Lake Observatories in Europe (NETLAKE)
ozna?ení projektu: COST Action ES1201
doména: ESSEM
trvání akce: 30. 10. 2012–29. 10. 2016

Popis projektu

Vyhodnocením dat ze stacionární m??ící stanice spolu s dalšími údaji o prost?edí, planktonu a vegetaci zaznamenanými p?i pravidelných návšt?vách vybraného rybníka a s údaji o hospoda?ení získanými od rybá?? hodláme podrobn? rozkrýt vztahy mezi jednotlivými složkami rybni?ního ekosystému. Inovací je propojení m??ení pomocí stabiln? instalovaného systému senzor? s ostatním terénním monitoringem. Tato metoda nám umožní snáze interpretovat zm?ny ve vegetaci, planktonních spole?enstvech a rybí obsádce a vyhodnotit produktivitu rybni?ního ekosystému, nap?. v r?zných klimatických podmínkách. V rámci Evropy jde o unikátní pilotní projekt, nebo? podobný výzkum v rybnících zatím nikde neprob?hl. Umožní nám významn? p?isp?t do zast?ešující akce NETLAKE originálními daty z rybni?ního prost?edí, která budou porovnatelná p?edevším s ekosystémem m?lkých p?irozených jezer jinde v Evrop?. Výsledky budou potenciáln? využitelné v ochran? biodiverzity rybník? i jiných m?lkovodních nádrží a v trvale udržitelném rybni?ním hospoda?ení. Projekt má velký výukový potenciál u biologicky, ekologicky a rybá?sky zam??ených studijních obor?.