Původ diverzity středoevropské krajiny

Financování: Grantová agentura ČR

Hlavní řešitel: Jan Roleček

Spoluřešitel: Vojtěch Abraham (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Období řešení: 2016-2018

Popis projektu:

Projekt je zaměřený na rekonstrukci holocenního vývoje druhové bohatosti vegetace ve dvou kontrastních krajinách: v panonské části jižní Moravy s velkou druhovou bohatostí a na Českomoravské vrchovině s malou druhovou bohatostí. Využity budou moderní kvantitativní metody založené na srovnání diverzity současných pylových spekter a druhové bohatosti současné vegetace. Výsledky srovnání poslouží ke konstrukci algoritmu, který bude použit pro interpretaci vývoje diverzity vegetace ve dvou porovnávaných oblastech na základě pylových profilů pokrývajících celý holocén. To nám může pomoci i pro zlepšení predikcí změn biodiverzity v důsledku současné změny klimatu. Součástí projektu bude metodická studie srovnávající využitelnost různých zdrojů recentního pylu (mechové polštáře, rybniční sedimenty) pro studium pylové produktivity.

Tým za Botanický ústav, AV ČR:

Eva Jamrichová
Zuzana Plesková
Jan Roleček
Helena Svitavská Svobodová
Ondřej Vild