P?vod diverzity st?edoevropské krajiny

Financování: Grantová agentura ?R

Hlavní ?ešitel: Jan Role?ek

Spolu?ešitel: Vojt?ch Abraham (Univerzita Karlova, P?írodov?decká fakulta)

Období ?ešení: 2016-2018

Popis projektu:

Projekt je zam??ený na rekonstrukci holocenního vývoje druhové bohatosti vegetace ve dvou kontrastních krajinách: v panonské ?ásti jižní Moravy s velkou druhovou bohatostí a na ?eskomoravské vrchovin? s malou druhovou bohatostí. Využity budou moderní kvantitativní metody založené na srovnání diverzity sou?asných pylových spekter a druhové bohatosti sou?asné vegetace. Výsledky srovnání poslouží ke konstrukci algoritmu, který bude použit pro interpretaci vývoje diverzity vegetace ve dvou porovnávaných oblastech na základ? pylových profil? pokrývajících celý holocén. To nám m?že pomoci i pro zlepšení predikcí zm?n biodiverzity v d?sledku sou?asné zm?ny klimatu. Sou?ástí projektu bude metodická studie srovnávající využitelnost r?zných zdroj? recentního pylu (mechové polštá?e, rybni?ní sedimenty) pro studium pylové produktivity.

Tým za Botanický ústav, AV ?R:

Eva Jamrichová
Zuzana Plesková
Jan Role?ek
Helena Svitavská Svobodová
Ond?ej Vild