R kurz

Datové soubory ke stažení: historická databáze, D?vín canopy

Komentované Rkové skripty jsou zde.

Jak psát základní symboly v Rku (?eská klávesnice):
$ pravé ALT + ?
~ pravé ALT + 1
# pravé ALT + x
| pravé ALT + w
[ pravé ALT + f
] pravé ALT + g
{ pravé ALT + b
} pravé ALT + n

1. lekce (29.1.2019):

Nejd?ív jsme si ukázali prost?edí RStudia, které slouží k jednodušší komunikaci s R, p?ehlednému psaní skript? aj.

Pak jsme si na?etli datovou tabulku, na ?emž jsme si vysv?tlili, základní konvence zápisu funkce a vytvo?ení objektu,
lehce zmínili, že R rozlišuje r?zné typy objekt?, pokusili se o podvýb?r z tabulky a nakonec si nakreslili jednoduchý krabicový graf.
Podrobn?jší informace m?žete na?erpat t?eba z úvodní ?ásti R for dummies.

2. lekce (12.2.2019):

Ukázali jsme si, jak nahrát a na?íst knihovny na p?íkladu lattice. Vytvo?ili jsme boxplot se dv?ma kategoriálními prom?nnými.

Dále jsme si na?etli novou tabulku týkající se experimentálního prosv?tlení na D?vín?. Vyzkoušeli jsme funkci aggregate, díky níž jsme vytvo?ili sumární tabulku, kterou jsme nakonec exportovali.

3. lekce (26.2.2019):

Ukázali jsme si, jak tvo?it jednoduché vektory a jak provád?t základní výb?ry.

Úkol: Budete pot?ebovat naši starou známou tabulku z historické databáze. Z té nakreslíte boxploty ?len?né podle katastrálního území (t.j. každý katastr bude mít sv?j graf) pro všechny lesy v?tší než 100 jiter, u kterých je zárove? znám typ managementu (to znamená, že nechcete typ managementu “Unknown”). V t?ch boxplotech dáte do vztahu typ managementu a rozlohu v jitrech. A ješt? zjist?te, kolika p?ípad? se daná podmínka týká. Boxploty si uložíte n?kam mimo R. P?ipomínám, že tady pracujeme s tabulkou (data frame), nikoli pouze s vektory. V t?ch boxplotech dáte do vztahu typ managementu a rozlohu v jitrech. A ješt? zjist?te, kolika p?ípad? se daná podmínka týká.