RNDr. Petr Pet?ík, Ph.D.

    

Telefon: +420 271 015 202, +420 607 266 210

Petr Pet?ík se ve svém výzkumu obecn? zabývá vegeta?ní ekologií, druhovým složením a rozší?ením druh?. Konkrétn? se zam??uje na klasifikaci a recentní prom?ny lesní vegetace st?ední Evropy a jihovýchodní Asie (zejm. Jižní Korea), invazní biologii okrasných rostlin (zejm. v opušt?ných sídlech), sezónní zm?ny suchomilné travinné vegetace, regionální floristiku (zejm. severní ?echy) a popularizaci botaniky (vede ?asopis Botanika). Je aktivní na poli ochrana p?írody a krajiny jako koordinátor Platformy pro krajinu (nasekrajina.eu) Vystudoval biologii a geobotaniku na Karlov? univerzit? v Praze (RNDr., 2000), kde získal titul Ph.D. v oboru využití sí?ového mapování rostlin. Od roku 2000 pracuje jako výzkumný pracovník v Botanickém ústavu AV ?R, kde za?ínal na Geobotanickém odd., poté p?sobil na odd?lení GIS a DPZ a nakonec na odd?lení vegeta?ní ekologie.